Kasko Nedir?

En temel haliyle Kasko Sigortası, aracınızın çalınmasına, çalınmaya teşebbüs edilmesine, yanmasına veya kaza sonucunda oluşan hasarlarınızın karşılanmasına yönelik oluşturulan ve isteğe bağlı düzenlenen bir sigorta türüdür.

Kasko Sigortası’nda ana teminatlar Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından belirlenen genel şartlar itibarıyla aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır;

  • Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla çarpışması,
  • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve haricî etkiler, neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar
  • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
  • Aracın yanması,
  • Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,

01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren güncel Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları uyarınca sigorta şirketleri  dört farklı isim ve seçenekte Kasko  Sigortası sunabilmektedir.

Dar Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.

Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

 

Kasko Sigortası için Sıkça Sorulan Sorular

Kasko Sigortası, aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta türüdür. Hasar gerçekleştiğinde sigorta sahibini güvence altına alır. Zorunlu değil, isteğe bağlı olarak yaptırılmaktadır.

Kasko Sigortası’nın ana teminatları çarpma, çarpılma, yanma, çalınmadır. Ek teminatlarsa sigorta şirketi bazında değişmektedir ancak en çok verilen teminatlar; ferdi kaza teminatı, deprem teminatı, sel ve su baskını, terör, ihtiyari mali mesuliyet, eskime, kullanım gelir kaybı, yangın dışında oluşan zararlar, hasarsızlık koruma, yeni değer klozu, cam kırılması, kişisel eşya gibi sıralanabilir. 

Dar Kasko, Kasko, Genişletilmiş Kasko, Tam Kasko 

Dar Kasko: Ana teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür. 

Kasko: Ana teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür. 

Genişletilmiş Kasko: Ana teminat gruplarının tamamı ve Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür. 

Tam Kasko: Ana teminat gruplarının tamamı ve Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür. 

Sigorta şirketleri teminatın içeriğine göre poliçe başlığında en az 16 punto büyüklüğünde harflerle söz konusu ürün ismini yazmaktadırlar.

Hasar tazminine ilişkin düzenlemelere gidilmiştir. Şöyle ki; hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilecektir. Onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı ile ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer parça gibi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı poliçede belirtilecektir. 

Onarımın sigorta şirketi tarafından belirlenen serviste mi yoksa sigortalı tarafından belirlenen serviste mi yapılacağı, hasar tazmininde orijinal parça mı yoksa eşdeğer parça mı kullanılacağı poliçede belirtilecektir. 

Tazminatın ödeme süresine ilişkin olarak da düzenlemeye gidilmiş ve sigorta şirketinin talep ettiği belgelerin kendisine eksiksiz olarak verilmesi ve zararın eksper vasıtasıyla tespiti kararlaştırılmış ise eksper raporunun tesliminden itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel ve Özel Şartlar kapsamında gerekli incelemeleri tamamlamak ve ödemeye engel bir durumun bulunmaması halinde tazminat miktarının tespit edilip sigortalıya ödeneceği, tazminat ödeme borcunun her halde hasarın ihbarından itibaren 45 gün sonra muaccel olacağı hükme bağlanmıştır.

Full Kasko, genişletilmiş kaskodur. Genişletilmiş kasko, çarpma-çarpılma, yanma, çalınma ve çalınmaya teşebbüs gibi ana teminatları içerir. Poliçenize bu teminatlara ek teminatlar da dahil ettirebilirsiniz. Ek teminatlar, aracınızda ana teminatların dışında farklı durumlarda meydana gelebilecek hasarlara karşı maddi güvence sağlar. Ek teminatlar arasında; doğal afetler, toplumsal hareketler ve terör olayları da yer almaktadır.

Kasko poliçesinde muafiyet, hasarın belirli bir miktarının sigortalı tarafından karşılanması halidir. Yani; aracın sigorta bedelinin ya da hasarın belli bir yüzdesine kadar oluşan zararların sigortalı tarafından, üstünün ise sigortacı tarafından yüklenilmesidir. 

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan araç kasko değer listesine göre tespit edilmektedir. Buna ilave olarak; ses, iletişim ve görüntü cihazları ile taşıta sonradan ilave edilen radyo-teyp, telefon, televizyon, klima gibi cihazlar, aksesuar sigortası kapsamı içine dahil edilir. Bunlar için ayrıca sigorta bedeli belirtilmesi gerekir. 

İnternet üzerinden 1 yıldan kısa süreli online poliçe düzenlenemez. 

Kasko poliçesi yurt dışı teminatlı olarak satın alınırsa yurt dışında geçerli olacaktır. 

Birden fazla sigorta şirketinden teklif alınabilir ancak sadece bir sigorta şirketinden poliçe onaylanabilmektedir.

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre Kasko Sigortası kapsamı dışında kalan haller aşağıda belirtilmiştir: 
• Meydana gelecek savaş, nükleer tehlikeler ve bu olaylardan dolayı güvenlik güçleri tarafından alınan önlemler neticesinde aracın uğradığı hasarlar 
• Kamu otoritesince uygulanabilecek yaptırımlar neticesinde araca verilen zararlar (kamu otoritesince aracın çekilmesi hariç) 
• Aracın sürücü belgesine sahip olmayan kişilerce kullanılması esnasında meydana gelen hasarlar 
• Alkol, uyuşturucu ve benzeri maddelerin etkisi altındaki kişiler tarafından aracın kullanılması esnasında meydana gelen zararlar 
• Sigortalı ya da sigortalının hareketlerinden sorumlu olduğu şahıslar veya birlikte yaşadığı şahısların bilerek veya isteyerek verdiği zararlar ile bu şahısların sigortalı aracı çalması veya kaçırması gibi sebeplerden biri neticesinde ortaya çıkan zararlar 
• Periyodik olarak bakım ve onarımının yapılmaması sonucunda çürümeler, paslanma, eskime, yağsızlık, susuzluk ve donma sebebiyle araçta oluşabilecek zararlar 
• Aracın kendi kuvveti ile hareket ederek girip çıkabileceği, belirli bir tarifeye bağlı, ruhsatı olan ve düzenli olarak sefer yapan gemi ve trenler haricindeki araçlarla nakli esnasında oluşabilecek kazalarda araca verilecek hasarlar 

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre verilen teminatlar: 
•Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması 
•Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar 
•Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar 
•Aracın yanması 
•Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi 

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün haklar iki yılda zaman aşımına uğrar.

Aracın kazaya karışması kasko primini olumsuz etkiler, kaza sonucu sigorta şirketleri poliçe teminat ve limitlerine göre hasarsızlık indirimi ya da prim artırımı yapabilir.

Sigortalı aracın fabrika çıkışında bulunan aksesuarlar teminata otomatik olarak dahildir ancak sonradan araca monte edilen aksesuarlar poliçede sigortalı tarafından belirtilmediği müddetçe teminat kapsamında değildir. 

Sigortalanan aracın fabrika çıkışında olmayan aksesuarlar poliçede belirtilmediği sürece teminata dahil değildir. Araca sonradan monte edilen aksesuarlar (radyo-teyp, kolon, çelik jant, özel lastik, telsiz, telefon ve diğer aksesuarlar) sigorta bedeli belirtilerek ve primi ödenerek teminata dahil edilebilir. 

Dahil edilebilir. Yük taşımaya uygun araçlarda (kamyonet, kamyon, tanker) sigorta ettirilen taşıtta taşınan ve taşıt sahibine ait olan emtia, taşıtın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda zarar görmesi halinde poliçede yazılı değer üzerinden sigorta kapsamına alınmaktadır. 

Deprem hasarında poliçede belirtilen oranlarda muafiyet uygulanmaktadır. 

Sel hasarında poliçede belirtilen oranlarda %2 tenzili muafiyet uygulanmaktadır, bu muafiyet sigortalı talebine bağlı olarak kaldırılabilmektedir. 

Sigortalı aracın anahtarının kaybolması sebebi ile aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması komple kilit kontak setinin değiştirilmesi masrafları, Poliçede belirtilen limitlerle teminat altında olacaktır. 

Araç anahtarının; sigortalı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek sureti ile elde edilmesi sonucu aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonrası meydana gelebilecek ziya ve hasarlar ve sigortalı veya araç sürücüsü tarafından ikametgah/işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mahalde muhafazası sırasında bu mahalle kırmak, delmek, yıkmak, devirmek, zorlamak, araç-gereç kullanarak veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak veya aşmak sureti ile girilerek anahtarının elde edilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir. 

Karayolları Trafik Kanununa ve Genel Hükümlere göre aracın işletenine düşen sorumluluk; trafik sigortası limitlerini aşıyor ise bunun üzerinde kalan kısım için kasko paket poliçede belirlenen limitler dahilinde ilave teminat alınma imkanı bulunmaktadır. İMM trafik sigortasında bulunan limitleri tamamlayıcı bir teminattır.

Vefat ve kalıcı sakatlığa karşı araçta bulunan şoför ve yolcuları güvence altına alır. Bir kaza sonucunda araçta bulunanların vefat etmeleri halinde kanuni varislerine, kalıcı sakat kalmaları halinde ise kendilerine poliçede yazılı limitlerle tazminat ödenir. 

Kasko poliçesinin süresi boyunca aracın el değiştirirse poliçe otomatik olarak geçerliliğini yitirecektir.

Kasko sigortasında; sigortalının vefatı durumunda tüm hak ve menfaatler ile borçlar, sigortalının kanuni varislerine devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Evet, sağlanabilir ancak hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için poliçenin kesintisiz devam etmesi şarttır. Yani araç satıldığı anda, yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gerekmektedir.

Kasko poliçelerinde şirketler arasında uygulanacak hasarsızlık indirimleri, Tramer kayıtlarından o araca ait çekilecek olan referans bilgilerine göre kontrol edilerek devam ettirilmektedir.

Kaza halinde kusurunuzun olmadığı resmi olarak belgelendirilmiş ise sigorta şirketiniz hasar bedelini karşı tarafın sigortasından tazmin edeceği için sizin hasarsızlık indiriminiz etkilenmemiş olur.

Kasko poliçelerinde şirketler arasında uygulanacak hasarsızlık indirimleri, Tramer kayıtlarından o araca ait çekilecek olan referans bilgilerine göre kontrol edilerek otomatik olarak devam ettirilmektedir.

Mevcut araca ait kasko poliçesine, zeyilname ile yeni aracın bilgileri dahil edilebilir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir. Sigortalının eski poliçesindeki hasarsızlık indirimi, önceki şirkete ait poliçe bilgileri, Tramer belge no’su belirtilerek ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını teyit eden satış sözleşmesi/ruhsat temin edilerek, aynı indirim oranı yeni düzenlenecek kasko poliçesine de dahil edilir.

Kasko sigortalarında, sigorta şirketi değişikliklerinde hasarsızlık indirimleri Tramer kayıtları sigorta şirketleri tarafından kontrol edilerek devam ettirilir. Ayrıca araç değişikliklerinde de hasarsızlık indirimleri devam ettirilir.

  • İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %30
  • İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %40
  • Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %50
  • Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %60

oranlarında hasarsızlık indirim alabilirsiniz.

• Hasar olduğu andan itibaren 5 gün içerisinde sigorta şirketini bilgilendirmek gerekmektedir. 
• Gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak gerekmektedir. 
• Sigorta şirketinin talebi üzerine, rücu hakkının kullanılmasına yararlı olacak olayın ve zararın nedeni ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacı ile paylaşmak gerekmektedir. 
• Hasarın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi uygun süre içinde sigortacıya vermek gerekmektedir. 
• Hasardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kalındığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri hemen sigortacıya iletmek gerekmektedir. 
• Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek gerekmektedir. Hasarın meydana geldiği tarihte poliçenin tahsilâtının yapılmış olması gerekmektedir. 

Sigortalılar tüm hasar dosyalarının sonuç ve aşamaları hakkında bilgileri sigorta şirketlerinin poliçe üzerinde yazan hasar numaralarından ulaşabilecekleri Müşteri İletişim Merkezi yetkilerinden veya OYAK GRUP SİGORTA Müşteri Hizmetlerinden öğrenebilirler. 

Sizin için Kasko Sigortası ürününe ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

Teklif Al
| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.