Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları, sigortalının sorumluluğu içerisinde olan bir yerde tazmini gerektirecek zararları karşılayan sigorta türüdür. Sorumluluk sigortaları isteğe bağlı sorumluluk ve zorunlu sorumluluk sigortaları olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır.

A- İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortaları

  • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası:

Şirketinizin veya şirket çalışanlarının, üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedenî ve maddi zararlardan dolayı kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür. Olası bir kaza durumunda, kazaya maruz kalan kişinin ölmesi, yaralanması veya sakat kalması, aynı zamanda üçüncü şahıslara ait olan mallarda maddi zarar ve ziyandan doğan tazminat taleplerini karşılamak üzere kurgulanmış sigortalardır.

Bu sigorta ürününde, kasten veya kasti olarak yapılan zarar ve ziyanları, sigortalıya hizmet akdi ile bağlı kimseler ile aile efradı tarafından yapılan tazminat talepleri teminat dışında kalmaktadır.

  • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası:

Şirketinizde çalışan kişilerin, iş yerinde yaşanacak kazalarda işverenin sorumluluğu nedeniyle yapacakları tazminat taleplerine karşı işvereni teminat altına alan sigorta ürünüdür. Ayrıca, SGK tarafından iş kazası nedeni ile işverene karşı açtığı tazminat taleplerini de güvence altına almaktadır.

  • Ürün Mali Sorumluluk Sigortası:

İşletmeniz tarafından üretilen veya sunduğunuz ürünlerin kullanımı sırasında üçüncü şahıslara veya mallara vereceği hasarı güvence altına alan sigortadır.

  • Ürün Geri Çağırma Sigortası:

Sorumluluk Sigortaları kapsamında sunulan Ürün Geri Çağırma Sigortası son derece önemli teminatlar içeren bir üründür. 

Sigortalı ürünün üretimi, dağıtımı, ambalajlanması sırasında meydana gelebilecek  kazaen bozulma, tahribat, etiket ve tasarım hataları nedeniyle oluşan ve/ veya oluşabilecek maddi ve/veya bedensel zararlar sonucunda ürünlerin piyasadan geri toplanma masraflarını karşılayan bir sigorta ürünüdür.

  • Mesleki Sorumluluk Sigortası: 

Avukat, mimar, mühendis vb. meslek sahiplerinin, ihtisas alanı içerisindeki uzmanlık uygulamaları esnasında oluşabilecek hataların ve/veya yetersiz işlerin sonucunda, üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

B- Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

  • Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası:

Üçüncü Şahıs Sorumluluk ve Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (sadece deniz yetki alanları için geçerlidir) poliçelerinde verilen çevre kirliliği teminatı ani ve kazaen gerçekleşen çevre kirliliği teminatı ile sınırlıdır. Bu durumda tedricî kirlenmeler teminat kapsamı dışında kalır. Tehlikeli Madde ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında ise, gerek ani ve kazaen gerekse tedricî kirlenme teminatı bulunmamakta ve firmalar için yüksek maliyet oluşturacak temizleme masrafları kapsam dışı tutulmaktadır. İşletmeler için özel tasarlanan ilgili poliçede ani ve kazaen gerçekleşen kirlenmelere ek olarak tedricî kirlenmeler için de teminat sağlanmaktadır.

  • Özel Güvenlik Sorumluluk Sigortası:

Şirketiniz güvenlik hizmetleri amacı ile hizmet akdi dahilinde görev alan personelinizin görevleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

  • Tehlikeli Maddeler ve Atıklar Mali Sorumluluk Sigortası:

Şirketinizin sahip olduğu her türlü yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satışı ve kullanımı faaliyetleri esnasında oluşabilecek hasarlar ile tehlikeli atıkların zararsız hale getirilmesi esnasında oluşabilecek olaylarda kusur şartı aranmaksızın üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedenî zararları teminat altına alır.

  • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası:

Kıyı tesisi olan şirketlerde yaşanan bir olay sonucu Türkiye’nin iç suları veya kara sularında yaşanacak bir kirlilik vakasında; kirliliğin temizlenmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin uygulama masrafları, üçüncü şahısların yaralanması ve vefatından kaynaklanan zararlar ve özel mallara gelecek hasarları teminat kapsamında koruma altına alan sigortadır.

Bu sigorta ani ve beklenmedik şekilde oluşan kirlilikleri de kapsamı altına alan bir sigortadır. Zaman içinde oluşan kirlilikler bu sigorta kapsamına girmektedir.

  • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası:

Hekimler, Diş Hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleki faaliyetlerini icra ederken, sözleşme tarihinden önceki 10 yıllık dönemden başlayarak sözleşme süresi içerisinde mesleki hata sebebiyle kendilerine yapılan tazminat taleplerine ve bu süreçteki yargı masrafları ile tazminat kararı çıkması halinde hükmolunacak tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirtilen limitler dahilinde güvence vermektedir.

Sorumluluk Sigortaları için Sıkça Sorulan Sorular

Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların işlerini yaparken kendisine veya üçüncü şahıslara vereceği zararlar nedeniyle işverene düşen kanuni sorumluluğu teminat altına alan bir sigortadır.

Meslek hastalığı teminat dışında kalan haller içerisinde yer almaktadır, istenirse ek teminatla poliçeye dahil edilebilmektedir.

İşveren Sorumluluk sigortası isteğe bağlı bir sigortadır, zorunlu değildir.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk sigortası, sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdığı kişiler ile aile efradının, bir kaza sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına almaktadır.

Sigortalı gerçek kişiye bir hizmet veya vekalet ilişkisi ile bağlı olanlar, aile efradı (sigortalının eşi, evlat edindikleri, sigortalıyı evlat edinenler, sigortalı ile birlikte oturmaları halinde kardeşleri, damatları, gelinleri ve kendisi tarafından bakılan sair akrabaları, sigortalının eşinin usul ve füruu ile kardeşleri.) ile sigortalı tüzel kişinin sınırsız sorumlu ortakları ve yetkili kişileri üçüncü şahıs sayılmamaktadır.

Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerini belirli limitlere kadar teminat altına alan sigorta türüdür.

Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde taşıma kapasitesinin aşılması sebebiyle meydan gelen zarar ve ziyanlar teminat dışında kalmaktadır.

Likit petrol gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, doldurtturan, nakleden, doğrudan doğruya veya yetkili bayileri kanalıyla tüketiciye satan ve bu faaliyetlerinden dolayı ruhsat almak zorunda olan LPG şirketlerinin yaptırmak zorunda oldukları bir sigortadır.

Likit petrol gazı firmalarının kendi markaları altında doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlar bu sigortadan karşılanacaktır. Ancak kullanım haricinde satılmak üzere yetkili bayilerde bulunan tüplerin infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlar Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası'ndan karşılanacaktır.

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların yaptırmak zorunda olduğu bir sigortadır.

Hazine Müsteşarlığı bu sigorta ile ilgili limitlerin yer aldığı bir Tarife ve Talimat yayımlamaktadır.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası likit petrol gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını temin eder. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası ise yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını temin eder.

30 Ocak 2010 tarihli 27478 sayılı Resmi Gazetede 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış ve bu kanunun 8. maddesi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna eklenen ek madde 12 ile hekimler için zorunlu mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede 30 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe giren Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Tarife ve Talimatları yayımlanmıştır.

Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12'nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken;
a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararları,
b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek talepler,
c) Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerini kapsamaktadır.

5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış ve bu kanunun 8'inci maddesi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna eklenen ek madde 12 ile hekimler için zorunlu mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.

21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatına göre primler belirlenmektedir.

Sizin için Sorumluluk Sigortaları ürününe ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

Teklif Al
| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.