Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları, sigortalının sorumluluğu içerisinde olan bir yerde tazmini gerektirecek zararları karşılayan sigorta türüdür. Sorumluluk sigortaları isteğe bağlı sorumluluk ve zorunlu sorumluluk sigortaları olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır.

A- İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortaları

  • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası:

Şirketinizin veya şirket çalışanlarının, üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedenî ve maddi zararlardan dolayı kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür. Olası bir kaza durumunda, kazaya maruz kalan kişinin ölmesi, yaralanması veya sakat kalması, aynı zamanda üçüncü şahıslara ait olan mallarda maddi zarar ve ziyandan doğan tazminat taleplerini karşılamak üzere kurgulanmış sigortalardır.

Bu sigorta ürününde, kasten veya kasti olarak yapılan zarar ve ziyanları, sigortalıya hizmet akdi ile bağlı kimseler ile aile efradı tarafından yapılan tazminat talepleri teminat dışında kalmaktadır.

  • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası:

Şirketinizde çalışan kişilerin, iş yerinde yaşanacak kazalarda işverenin sorumluluğu nedeniyle yapacakları tazminat taleplerine karşı işvereni teminat altına alan sigorta ürünüdür. Ayrıca, SGK tarafından iş kazası nedeni ile işverene karşı açtığı tazminat taleplerini de güvence altına almaktadır.

  • Ürün Mali Sorumluluk Sigortası:

İşletmeniz tarafından üretilen veya sunduğunuz ürünlerin kullanımı sırasında üçüncü şahıslara veya mallara vereceği hasarı güvence altına alan sigortadır.

  • Ürün Geri Çağırma Sigortası:

Sorumluluk Sigortaları kapsamında sunulan Ürün Geri Çağırma Sigortası son derece önemli teminatlar içeren bir üründür. 

Sigortalı ürünün üretimi, dağıtımı, ambalajlanması sırasında meydana gelebilecek  kazaen bozulma, tahribat, etiket ve tasarım hataları nedeniyle oluşan ve/ veya oluşabilecek maddi ve/veya bedensel zararlar sonucunda ürünlerin piyasadan geri toplanma masraflarını karşılayan bir sigorta ürünüdür.

  • Mesleki Sorumluluk Sigortası: 

Avukat, mimar, mühendis vb. meslek sahiplerinin, ihtisas alanı içerisindeki uzmanlık uygulamaları esnasında oluşabilecek hataların ve/veya yetersiz işlerin sonucunda, üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

B- Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

  • Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası:

Üçüncü Şahıs Sorumluluk ve Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (sadece deniz yetki alanları için geçerlidir) poliçelerinde verilen çevre kirliliği teminatı ani ve kazaen gerçekleşen çevre kirliliği teminatı ile sınırlıdır. Bu durumda tedricî kirlenmeler teminat kapsamı dışında kalır. Tehlikeli Madde ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında ise, gerek ani ve kazaen gerekse tedricî kirlenme teminatı bulunmamakta ve firmalar için yüksek maliyet oluşturacak temizleme masrafları kapsam dışı tutulmaktadır. İşletmeler için özel tasarlanan ilgili poliçede ani ve kazaen gerçekleşen kirlenmelere ek olarak tedricî kirlenmeler için de teminat sağlanmaktadır.

  • Özel Güvenlik Sorumluluk Sigortası:

Şirketiniz güvenlik hizmetleri amacı ile hizmet akdi dahilinde görev alan personelinizin görevleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

  • Tehlikeli Maddeler ve Atıklar Mali Sorumluluk Sigortası:

Şirketinizin sahip olduğu her türlü yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satışı ve kullanımı faaliyetleri esnasında oluşabilecek hasarlar ile tehlikeli atıkların zararsız hale getirilmesi esnasında oluşabilecek olaylarda kusur şartı aranmaksızın üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedenî zararları teminat altına alır.

  • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası:

Kıyı tesisi olan şirketlerde yaşanan bir olay sonucu Türkiye’nin iç suları veya kara sularında yaşanacak bir kirlilik vakasında; kirliliğin temizlenmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin uygulama masrafları, üçüncü şahısların yaralanması ve vefatından kaynaklanan zararlar ve özel mallara gelecek hasarları teminat kapsamında koruma altına alan sigortadır.

Bu sigorta ani ve beklenmedik şekilde oluşan kirlilikleri de kapsamı altına alan bir sigortadır. Zaman içinde oluşan kirlilikler bu sigorta kapsamına girmektedir.

  • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası:

Hekimler, Diş Hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleki faaliyetlerini icra ederken, sözleşme tarihinden önceki 10 yıllık dönemden başlayarak sözleşme süresi içerisinde mesleki hata sebebiyle kendilerine yapılan tazminat taleplerine ve bu süreçteki yargı masrafları ile tazminat kararı çıkması halinde hükmolunacak tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirtilen limitler dahilinde güvence vermektedir.

Sizin için en doğru teklife ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

Teklif Al
| OYAK Grup Sigorta
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.