Trafik Sigortası Nedir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre Zorunlu Trafik Sigortası her araç sahibi tarafından yapılması zorunlu olan trafik sigortasıdır. Zorunlu Trafik Sigortası yaşanabilecek kazalarda karşı tarafın maddi hasarını teminat altına alır.

Zorunlu Trafik Sigortası'nın sadece Türkiye sınırları içerisinde meydana gelen kazalarda geçerliliği vardır. Yeniden belirtmekte fayda var ki Zorunlu Trafik Sigortası, sigortalının maddi hasarlarını karşılamaz karşı tarafın hasarlarını güvence altına almak için vardır.

Trafik Sigortası yılda bir kere yenilenen sigortadır. Trafik Sigortası olmadan trafiğe çıkan sürücülerin belirlenmesi halinde araçları çekilir ve trafikten men edilir. Aracın geri alınması için cezanın ödenmesi ve trafik poliçesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Zorunlu Trafik Sigortası Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Sigorta şirketleri tarafından trafik sigortası poliçesi yapılırken, trafik sigortası yaptırılan aracın hasar geçmişine, kullanım tarzına, ruhsat sahibinin bilgilerine, il plaka koduna, ikametgâh iline ve poliçenin zamanında yenileme yapılmasına veya gecikmelerine bakılmaktadır.

Trafik Sigortası için Sıkça Sorulan Sorular

Trafik sigortası; karayolları trafik kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan sigortadır. Herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın malına veya canına verilen hasarı, kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen karşılar.


•Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına, bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. 
•Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır . 
•Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder. Detaylı bilgi için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Genel Şartlarını inceleyebilirsiniz.

Araç ve Kaza Başına Maddi Hasar Teminatı: Bu teminat karşı tarafa verdiğiniz maddi zararları teminat altına almaktadır. Kusurlu olduğunuz bir kazada birden çok araç zarar gördüyse olay başı teminatı devreye girmektedir. 

Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri Teminatı: Bu teminat karşı tarafa verdiğiniz bedeni zararları teminat altına almaktadır. Burada araçtaki kişi sayısı esas alındığından araç tipine göre teminatlar değişmektedir. 

Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm Teminatı: Kaza sonucu bir kimsenin ölümüne yol açmanız halinde; ölenin defin masraflarıyla ölen kişinin geride kalanlarına manevi tazminat teminatı vermektedir. Sakatlanma teminatıysa, karşı tarafın kaza sonucu kısmen veya tamamen çalışamaz hale gelmesi sonucu meydana gelen zararları kapsamaktadır.

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğlen 12:00'da başlar ve öğlen saat 12:00'da sona erer.

Kısa süreli trafik sigortası yaptırmak mümkün değildir.

Trafik poliçesinin teminat limitleri ile uygulama esasları, Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Bunlar tüm sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır. Limit artırımı trafik poliçesine ek olarak satın alınan, İhtiyari Mali Mesuliyet poliçesi veya kasko poliçesine eklenecek teminatla arttırılabilir.

Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Trafik sigortası Türkiye sınırları dahilinde geçerliği olduğundan teminatları geçersiz olacaktır.

Tedavi giderleri trafik sigortası kapsamında belirlenen limitler dahilinde karşılanmaktadır.

Trafik sigortasında manevi tazminat talepleri, teminat dışı kalan haller arasındadır. Ancak ihtiyari Mali Mesuliyet ek sözleşmesi ile teminat altına alınabilir.


• İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar, 
•İşleten tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri, 
• İşletenin eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler, 
• Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta veya römorklarda taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı işletene karşı ileri sürülecek talepler, 
• Manevi tazminat talepleri, 
• İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler, 
• İşletenin aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler, 
• Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla bırakılan aracın sebep olacağı zararlara ilişkin her türlü talepler, 
• Aracın, yetkili makamların izniyle tertip olunan yarışlara katılması veya yarışlara katılan araçlara eşlik etmesi ile gösteride kullanılması sonucunda meydana gelecek zararlar, 
• Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin talepleri, 
• Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar, 
• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri, 
•Dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluk Sigortası yaptırmış bir araca trafik sigortasında bir indirim uygulaması yapılabilmektedir.

Basamak No - Hasarsızlık İndirimi % -Prim Arttırımı % 7 20 6 15 5 10 4 - 3 - 20 2 - 40 1 – 60

Hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için poliçenin kesintisiz devam etmesi şarttır. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. Bunun için sigortalı, yeni aracı hemen satın almamışsa, satın alıncaya kadar geçen sürede poliçeyi dondurabilir. Sigorta bitim tarihinden önce herhangi bir tarihte, yine aynı cins araç alındığı bildirildiğinde, poliçe süresi, durdurulan süre kadar uzatılır ve hasarsızlık indirimi yeni araçta da devam ettirilir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir.

Trafik sigortasının satıştan dolayı iptal edilmesi durumunda iptal tarihinden itibaren poliçe bitiş tarihine kadar geçecek süre içerisindeki tahakkuk edecek olan prim tutarı kadar iade yapılmaktadır.

Satılan aracın trafik sigortası yeni alıcıya devredilememektedir.

Mülkiyet değişikliğinde, eski araç sahibinin mevcut trafik sigorta poliçesi yeni araç sahibini 15 gün süresince teminat altına almaktadır.

Tedavi giderlerinin dışında, bu şekilde bir kayıp da varsa, yine aynı teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla, trafik poliçesi tarafından ödenir.

Sizin için Trafik Sigortası ürününe ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

Teklif Al
| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.