OYAK GRUP SİGORTA Risk Danışmanlığı, günümüz işletmelerine uygulanabilir bir risk yönetimi çerçevesinde, sigortaya devredilebilen ve devredilemeyen risklerin, işletmelerin stratejileri doğrultusunda yönetimini desteklemek için geniş bir yelpazede Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Yönetimi hizmetleri sunmaktadır.
Yangın, Patlama ve Doğal Afet kaynaklı Sabit Kıymet Riskleri, Siber Riskler, İş Durması ve Kar Kaybı Riskleri, Pandemi kaynaklı Riskler, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Riskleri, Ürün Güvenliği ve diğer risklerin değerlendirmesini profesyonel ve modern bir yaklaşımla şirket hedef ve stratejilerine uygun şekilde gerçekleştiriyoruz.

Hangi konuda riskinizi ölçmek istersiniz?

Sabit Kıymet Risk Yönetimi

Sabit Kıymet Risk Yönetimi

İşletmelerin sabit kıymetlerinin teknik tasvirinin yapılmasını ve sigortaya konu olan yangın, yıldırım, infilak, doğal afet ve makina kırılması risklerine karşı alınan önlemlerin incelenerek ve talep doğrultusunda akredite çalışma ortaklarımız ile aktif ve pasif yangın koruma sistemlerinin test edilerek yerel ve/veya uluslararası standartlara göre tavsiyelerin verilmesiyle sabit kıymet risklerinin şirket politika ve stratejileri doğrultusunda yönetilmesini sağlamaktadır.

Sigorta teminat limitleri, deprem, yangın ve terör riskleri özelinde modern ve bilimsel metotlarla ve yazılım(lar) ile modellenerek belirlenmektedir. En kötü hasar senaryoları ile birlikte ilk ateş limitlerinin belirlenmesi, sigorta ve risk yönetiminde geleneksel risk transferi yaklaşımı yerine risklerin yerinde yönetimi ile birlikte bütüncül ve koordineli bir risk transfer ve yönetim biçimi sağlamaktadır.

 • Sabit Kıymet Risk Analizi (Öneri Raporu)
 • Sabit Kıymet Risk Teftiş Raporu (Underwriting / Risk Tasvir Raporu)
 • NatCat Analizi (Deprem ve Terör Modelleme)
 • Makine Kırılması Risk Analizi (Öneri Raporu)
 • Makine Kırılması Risk Teftiş Raporu (Underwriting / Risk Tasvir Raporu)
 • Aktif ve Pasif Yangın Koruma Sistemleri Testleri
 • Yangın & Tahliye Modelleme

Siber Risk Yönetimi

Siber Risk Yönetimi

Bu çalışma ile kurum ve kuruluşların siber güvenlik risklerinin proaktif bir şekilde tespit edilmesi adına bir risk değerlendirmesi çalışması yapılmaktadır. Böylece ortaya çıkan risk skoru ve öneriler doğrultusunda öngörülebilir risklerin azaltılması hedeflenmektedir. Ayrıca OYAK GRUP SİGORTA & HAVELSAN işbirliği kapsamında siber güvenlik ve uzaktan haberleşme araçları ile ilgili yazılımlar ile siber güvenliği geleneksel yöntemler dışında bütüncül bir risk yönetimi ile sağlanmaktadır.

 • Siber Güvenlik Testi Analiz Hizmeti
 • KVKK Uyum Danışmanlığı
 • Diyalog
 • Evraka
 • Kalkan
 • Bariyer

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk yönetiminin amacı şirketlerin; iç veya dış nedenlerden kaynaklanan, öngörülebilen veya öngörülemeyen, ölçülebilen veya ölçülemeyen tüm risklerini belirli bir yöntemle en etkin şekilde yönetmesi ve bunu yaparken kaynakları en iyi şekilde kullanarak kurum çapında değer yaratmasıdır.

Risklerin ve ardındaki kök nedenlerin tanımlanması, bu risklerin önceliklendirilerek iyileştirilmesi ve proaktif ve dinamik risk yönetimi yaklaşımının tüm birimler ve kademelerde yürütülmesi aşamalarını kapsar. Risk Yönetimi süreci, oluşturulmuş politika ve prosedürler ile uygulamaların kurum içi iletişim ve danışmanlık faaliyetlerine ve risk yönetimi bağlamının oluşturulmasına katkı sağlayarak, risk değerlendirme, iyileştirme, izleme, gözden geçirme, kayıt altına alma ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi çalışmalarını içerir.

 • ISO 31000 Olgunluk Analizi
 • Kurumsal Risk Farkındalık Eğitimleri
 • Risk Tanımlama, Önceliklendirme ve Aksiyon Planlama
 • Kurumsal Risk Yönetimi Politika ve Prosedürlerinin Oluşturulması

İş Sürekliliği Yönetimi

İş Sürekliliği Yönetimi

İş Sürekliliği Yönetiminin ana hedefi, iş süreçlerini kesintiye uğratacak bir olayın ardından ürün ve hizmetlerinin daha önceden belirlenen seviyelerde devam ettirilebilmesidir. (ISO 22301) İş Sürekliliği Yönetimi çerçevesinin oluşturulması, organizasyonun belirlenmesi, rol ve sorumluluklar ile iş sürekliliği yönetimi süreçlerinin tamamlanması çalışmalarını kapsamaktadır.

 • ISO 22301 Olgunluk Analizi
 • İş Etki Analizleri
 • Acil Durum Yönetimi, Kriz Yönetimi ve İletişimi ile İş Kurtarma Planlarının Oluşturulması
 • Test ve Simülasyon Egzersizleri
 • Kurum İçi Eğitimler

Ürün Güvenliği ve Geri Çağırma Risk Yönetimi

Ürün Güvenliği ve Geri Çağırma Risk Yönetimi

Bu çalışma ile kurum ve kuruluşların ürün güvenliği ve ürün geri çağırma işleminin potansiyel etkisini, marka itibarının zedelenmesi, pazar payında yaşanabilecek kayıplar, hukuksal maliyetler, geri çağırma ve telafi giderleri gibi olumsuz durumlara karşı korumaya yönelik sistemin kurulması amaçlanmaktadır. Risklerin doğru tasviri ile kapsam ve limitlerin belirlenmesine yardımcı olunması, ürün güvenliği ve geri çağırma bilincinin oluşturulması (recall plan), sigorta ve reasürans şirketlerinin beklentilerinin karşılanması ve sigorta maliyetlerinin azaltılması hedeflenmektedir.

 • Ürün Güvenliği ve Geri Çağırma Mevcut Durum Analizi
 • Ürün Geri Çağırma Planlarının Oluşturulması
 • Geri Çağırma Simülasyonu

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetimi

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetimi

Kurum ve kuruluşların 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki iş kazası ve pandemi kaynaklı yaşanabilecek maddi ve manevi kayıpları ve marka itibar kaybını en az indirmek amacıyla, bu alandaki risklerin saha ve masa başı çalışmalarla tespit edilerek risklerin azaltılmasını sağlamaktadır.

Buna ek olarak çevre ile ilgili mevzuatlara bağlı olan işletmelerde mevzuatlara uygunluğunun kontrol edilmesini, denetlenmesini ve çevre kirliliğinin en aza indirilmesi için yasal ve uluslararası standart şartlarının yerine getirilmesini sağlamaktadır.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Fark Analizi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Pandemi Güvenlik Kontrol ve Fark Analizi
 • Çevre Risk Analiz Çalışmaları

Risk potansiyel olarak karşılaşılabilecek tehlikelerin gerçekleşebilme ihtimalini ifade eden bir kavramdır. Risk aynı zamanda belirsizlikle kasıtlı etkileşim olarak da tanımlanabilir. Belirsizlik; tahmin edilemeyen, ölçülemeyen ve kontrol edilemeyen bir sonuç olup, risk bu sonuca rağmen karar almanın bir neticesidir.

Risk danışmanlığı, şirketlerin risk yöntemini en iyi şekilde gerçekleştirmesi için uzmanlar tarafından verilen bir hizmettir. Herhangi bir risk durumu söz konusu olduğunda işletmelerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği, bu uzman kişiler tarafından belirlenir. Risk Danışmanları; risklerin değerlendirmesini profesyonel ve modern bir yaklaşımla şirket hedef ve stratejilerine uygun şekilde gerçekleştirmekte ve sigortaya devredilebilen ve devredilemeyen risklerin, işletmelerin stratejileri doğrultusunda yönetimini desteklemektedir.

Yangın, Patlama ve Doğal Afet kaynaklı Sabit Kıymet Riskleri, Siber Riskler, Kurumsal Riskler, İş Durması ve Kar Kaybı Riskleri, Pandemi kaynaklı Riskler, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Riskleri, Ürün Güvenliği riskleri risk danışmanlığı kapsamına girer.
Daha fazlası için OYAK GRUP SİGORTA Risk Danışmanlık ekibimizle buradan iletişime geçebilirsiniz.
Çağrı Merkezi 0850 577 00 57
Sosyal Medya