Kullanıcı Sözleşmesi

“Oyakgrupsigorta.com” web sitesi (“Site”), tüm hakları Oyak Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’ye (“OYAK Grup Sigorta”) ait olan, ilgili mevzuat hükümlerine göre alınan ruhsat ve tesis edilen yetki ile sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerine aracılık eden bir kuruluştur. Müşteri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) kabulü ile Oyak Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’yi, sigorta şirketlerinden adına teklif alınması; poliçelendirme işlemlerinin başlatılması ve poliçelerin sigortacılar tarafından düzenlenmesinin ardından teslimi konusunda yetkilendirmektedir. Poliçe prim tahsilâtları sigorta şirketlerinin sanal posları aracılığıyla yapılmaktadır ve OYAK Grup Sigorta’nın bu hususta bir sorumluluğu yoktur. OYAK Grup Sigorta, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yaparak; gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında yardımcı olacaktır. İşbu Sözleşme sigortalılar ile sigorta şirketlerine atfedilen yükümlülüklerin OYAK Grup Sigorta’ya atfedilmesi şeklinde yorumlanamaz. Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder.

MADDE 1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme’nin tarafları Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:19 Sarıyer İSTANBUL adresinde mukim Oyak Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (kısaca “OYAK Grup Sigorta” olarak belirtilecektir.) ile Oyakgrupsigorta.com internet adresine giriş sağlayan kullanıcılardır. (kısaca “Müşteri/Kullanıcı” olarak belirtilecektir.) OYAK Grup Sigorta ve Müşteri bundan sonra birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır. Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, OYAK Grup Sigorta tarafından Müşteri’ye sağlanacak sigorta brokerlik hizmetine ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından Site’ye giriş yapılmasıyla ve Müşteri’nin teklif alma adımlarındaki “sözleşmeyi okudum ve kabul ettim.” ibaresini işaretlemesi ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Müşteri, OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’yi sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere sigorta brokeri olarak yetkilendirmiş olacaktır.

MADDE 3. HİZMETTEN YARARLANABİLECEKLER

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler OYAK Grup Sigorta’nın sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Müşterilerin, sigorta teklifi oluşturmak ve poliçe yaptırmak için gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, e-mail adresi bilgilerini sisteme girmeleri gerekmektedir. Müşteri, kendisi tarafından ifşa edilen tüm bilgilerin (kişisel veriler dahil ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere) kullanımı ve işlenmesi ile sigorta brokerliği, risk danışmanlığı, risk finansmanı, risk transferi, personele sağlanan fayda çalışmaları veya OYAK Grup Sigorta tarafından Müşteri’ye sağlanacak olan ve esasen normal iş akışına dahil olan sigortacılık ile ilgili diğer hizmetler nedeni ile sigorta plasman çalışmaları ve/veya Müşteri’nin riskinin değerlendirilmesi ve hasar taleplerinin takibi için, önceden ve bu hizmetlerin görülmesi ve pazarlanması amacı ile sigorta şirketlerine, diğer finansal kuruluşlara ve iş ortaklarına bildirilmesine onay vermektedir. Müşterilerin kendi adına ve sigortalı olmaya haiz diğer kişiler adına işlem yapabilmeleri mümkündür.

MADDE 4. OYAKGRUPSİGORTA.COM’UN SORUMLULUKLARI

4.1. İşbu Sözleşme kapsamındaki OYAK Grup Sigorta’nın sorumluluğu, internet sitesinde belirtilen ve vermeyi kabul ettiği hizmetler ile sigorta sözleşmesinin ifasına yönelik hizmetlerin sağlanması ve gerektiğinde hasar bedellerinin ödenmesine yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar ilgili sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında OYAK Grup Sigorta’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. OYAK Grup Sigorta’dan hizmet alınmış olması OYAK Grup Sigorta’nın, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bundan dolayı sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı OYAK Grup Sigorta’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. OYAK Grup Sigorta sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık etmekte olup, sigorta teminatı vermemektedir. 4.2. OYAK Grup Sigorta, Oyakgrupsigorta.com’da yer alan veya buralardan bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan her türlü içeriğe dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Site’de kurulan linkler, OYAK Grup Sigorta’nın diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğu veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiği, onlar adına hareket ettiği veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğu anlamına gelmemektedir. OYAK Grup Sigorta tarafından doğrudan verilmeyen hiçbir taahhüt OYAK Grup Sigorta için bağlayıcı değildir.
4.3. OYAK Grup Sigorta, teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle gerekli gördüğü zamanlarda Site kapsamındaki hizmetleri tamamen durdurabilir, Site’yi geçici bir süre ile askıya alabilir veya sistemsel bakım çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla hizmet vermeyi durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da Site’nin kapatılmasından dolayı OYAK Grup Sigorta’nın Müşterilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda müşteriler OYAK Grup Sigorta’dan herhangi bir maddi/madevi bedel talep edemez.
4.4. OYAK Grup Sigorta, Müşteri tarafından siteye girilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Müşteri verdiği bilgilerin tam ve doğru olmasından bizzat sorumludur.
4.5. Oyakgrupsigorta.com’a girilen bilgilerin güvenliği Global Sign SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. OYAK Grup Sigorta, Site’ye ilişkin gerekli tüm bilgi güvenliği önlemlerini almıştır. Buna karşın, Site’ye yapılan saldırılar veya virüslerden ötürü Gizli Bilgiler’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, OYAK Grup Sigorta’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
4.6. Müşteri, Oyakgrupsigorta.com’da sağlanan bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan edinmiş olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan OYAK Grup Sigorta’nın hiçbir surette sorumlu olmadığını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Oyakgrupsigorta.com’a atfedilebilecek her türlü sorumluluk karşısında OYAK Grup Sigorta’yı şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.
4.7. Müşteri’nin Oyakgrupsigorta.com’u kullanımı sırasında meydana gelebilecek herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, gecikme, sisteme yapılan saldırılar, virüs, sistem arızası, sitenin içeriğindeki bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanan hatalardan veya Mücbir Sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan OYAK Grup Sigorta ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu tutulamazlar.
4.8. Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde OYAK Grup Sigorta sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Oyakgrupsigorta.com ara yüzü üzerinden sigorta şirketi, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. OYAK Grup Sigorta, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödeyemez. Poliçeler Site üzerinden Müşteri tarafından basılmak sureti ile teslim alınmış olur. Poliçe asıllarının Müşteri tarafından ayrıca istenmesi durumunda, poliçe asılları Müşteri’nin adresine gönderilir. Müşteri, poliçe türünün veya içeriğinin seçiminde Site’de görülen telefon numarasından danışmanlık hizmeti alabilir.
4.9.OYAK Grup Sigorta’dan hizmet alınmış olması OYAK Grup Sigorta’nın, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı OYAK Grup Sigorta’nın hiç bir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmekte olup, OYAK Grup Sigorta sigorta şirketi tarafından verilen teminatları sigorta ettiren/sigortalı’ya aktarmakta ve sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık yapmaktadır.
4.10. Poliçe şartları, teminatlar, prim oran ve miktarları ile ilgili olarak sitemizde yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde OYAK Grup Sigorta’dan bu konuda bir talepte bulunulamaz. OYAK Grup Sigorta, sigorta şirketlerinin bu sitede yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır.
4.11. OYAK Grup Sigorta, Site’de yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu, Site’ye kesintisiz giriş sağlanacağına ilişkin garanti etmemektedir. Site’de yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmadığından bağlayıcı değildir. OYAK Grup Sigorta, bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
4.12.OYAK Grup Sigorta, Müşteri’nin sitenin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (çerez) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.
4.13. Oyakgrupsigorta.com’da bulunan ve web sitesi dışına yönlendirme yapan “link”ler diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan direkt verilmeyen hiç bir taahhüt OYAK Grup Sigorta için bağlayıcı değildir.
4.14. OYAK Grup Sigorta Site’yi ve/veya Sitede yer alan Çağrı Merkezi Hattı üzerinden Müşteriler, hizmet alırken kendi güncelledikleri sabit ve mobil telefon hatları, sabit adresleri, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri üzerinden, işlem esnasında onay vermiş olmaları şartına bağlı olarak mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi için arama ve benzeri yöntemlerle duyuru, kampanya, özel indirim ve diğer pazarlama amaçları ile kullanıcıya ileti gönderme hakkı bulunmaktadır. Bu iletiler satın almış olduğunuz ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz diğer ürünler, 3. kurumlarla yürüttüğümüz iş birlikleri doğrultusunda oluşmuş reklamlarını ve benzeri bilgileri içerebilir.
4.15. OYAK Grup Sigorta, işbu Sözleşme kapsamında talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

MADDE 5. MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI

5.1. Müşteri’ye verilen hesap adı/numarası ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu Müşteri’ye aittir. Bu bilgileri kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı’ya ait olup, Kullanıcı bu bilgileri hiçbir şekilde üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Bu bilgilerin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamen Kullanıcı sorumludur. OYAK Grup Sigorta, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkaları tarafından ele geçirildiğini öğrendiği takdirde OYAK Grup Sigorta’yı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Müşteri, gerektiğinde hesap numarası ve şifrenin değiştirilmesini Oyakgrupsigorta.com’dan talep edebilecektir.
5.2. Müşteri, Site’de kendisinden istenilen tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Oyakgrupsigorta.com’a bildirdiği iletişim bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgilerin güncelliğinden sorumludur. Bilgilerin güncel, tam ve/veya doğru olmamasından dolayı kaynaklanacak sorunlarda her türlü sorumluluk Müşteri’ye ait olacaktır. Müşteri, talep ettiği işlemlerin gerçekleştirilebilmesi ve hizmetlerin sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü verinin, sigorta şirketlerinden, Kimlik Paylaşım Sistemi ve Adres Paylaşım Sistemi üzerinden temin edilmesine onay verdiğini kabul ve beyan eder.
5.3. Site, sadece yasal olarak ve kanunlara uygun şekilde kullanılabilir. Müşteri, işbu Site’yi kullanmakla yasalara uygun davranacağını taahhüt eder. Müşterinin Site’de yaptığı işlemlerden (haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak vb. Eylemlerden) ötürü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Oyakgrupsigorta.com, bu tür davranışlara engel olmak için Müşteri’nin Site’ye girişini yasaklamak, şikayette bulunmak vb. uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.
5.4. Müşteri’nin bu maddeye aykırı davranması halinde OYAK Grup Sigorta’nın herhangi bir sorumluluğu doğmayacak olup OYAK Grup Sigorta’nın bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı Kullanıcı’ya rücu etme hakkı bulunmaktadır.
5.5. Her Müşteri, OYAK Grup Sigorta’nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, OYAK Grup Sigorta’ya açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin OYAK Grup Sigorta’ya açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda OYAK Grup Sigorta’nın münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Oyakgrupsigorta.com’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları OYAK Grup Sigorta veya belirtilen ilgilisine aittir. Ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiç bir hak vermez. Müşteri Oyakgrupsigorta.com’u ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteriler, Site üzerinden ya da e-posta ile görüş ve önerilerini OYAK Grup Sigorta’ya göndermekle OYAK Grup Sigorta’nın söz konusu bu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır. Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için OYAK Grup Sigorta’nın önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple Oyakgrupsigorta.com’da yer alan bilgiler OYAK Grup Sigorta’nın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitelerin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. OYAK Grup Sigorta’nın yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi de yasaktır.

MADDE 7. SİGORTA TEMİNATININ BAŞLAMASI

Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda ilgili sigorta şirketi tarafından düzenlenmesi, kararlaştırılan prim miktarının peşin ve/veya kredi kartına taksitli olarak belirlenen tutarın sigorta şirketine ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur. Poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketi tarafından kuver verilebilir.

MADDE 8. MÜCBİR SEBEP

8.1. İşbu Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini engelleyecek işbu sözleşmenin imzalandığı tarihte bulunmayan veya öngörülemeyen meydana gelecek mücbir sebeplerin (Force Majeur) vuku halinde Taraflar bu mücbir sebepler nedeniyle işbu Sözleşme’nin yerine getirilememesinden dolayı sorumlu tutulmayacaktır.
8.2. Taraflardan hiçbiri diğerine karşı, kendi kontrolünde olmayan mücbir sebeplerden kaynaklanan ve doğrudan doğruya akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız hale getiren ve/veya Tarafların işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince, işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir.
8.3. OYAK Grup Sigorta’nın, Mücbir Sebep’ten kaynaklanan gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmemeden ötürü sorumlu tutulamayacak veya temerrüt addedilmeyecektir. Müşteri, bu durumlar nedeniyle OYAK Grup Sigorta’’dan herhangi bir nam altında hiçbir surette tazminat talep etmeyeceğini beyan, taahhüt ve kabul eder.

MADDE 9. GİZLİLİK

9.1. OYAK Grup Sigorta, Site üzerinden Müşteri tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Müşteri’nin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Site personeli, Oyak Grup Sigorta ve Reasürans Brokerlik A.Ş. personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Müşteri’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi (“Gizli Bilgiler”) içerir.
9.2. OYAK Grup Sigorta, işbu Sözleşme’de belirtilen haller ve Müşteri tarafından talep edilen hizmetin ifası haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişiye açıklamayacaktır. Site, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak ve müşteri profiline uygun promosyon/kampanyalar sunmak amacıyla kullanılabilecektir.
9.3. Gizli Bilgiler, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
9.4. OYAK Grup Sigorta, Gizli Bilgiler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almak adına gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. OYAK Grup Sigorta’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen, Oyakgrupsigorta.com’a ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, . OYAK Grup Sigorta’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
9.5 OYAK Grup Sigorta, işbu Sözleşme çerçevesinde yapmış olduğu işlemler ve sunduğu hizmetler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

MADDE 10. FESİH

10.1 Müşteri bu Sözleşmenin yürürlüğünü sona erdirmek istemesi halinde bu durumu tarih belirterek ve varsa Müşteri hesabını kapattıktan sonra durumu . OYAK Grup Sigorta’yayazılı şekilde (mail veya posta yolu ile) bildirerek ve bu andan itibaren Siteye hiçbir suretle erişim sağlamamak şartıyla talep edebilir.
10.2 . OYAK Grup Sigorta, Müşteri’nin, bu Sözleşme koşullarından herhangi birine kısmen veya tamamen aykırı şekilde bir eylem veya işleminin tespiti halinde Müşteri’nin hesap veya hesaplarını geçici veya kalıcı süreyle askıya alabileceği gibi Sözleşmeyi, hiçbir ödeme veya tazminat mükellefiyeti oluşmaksızın derhal ve bildirimsiz şekilde sonlandırabilir.

MADDE 11. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

11.1. . OYAK Grup Sigorta, işbu Sözleşme’de ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Müşteri’nin sorumluluğundadır. . OYAK Grup Sigorta’nın değişiklikleri Müşteri’ye ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Müşteri, Site’deki hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
11.2. . OYAK Grup Sigorta, dilediği zaman Site’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya Site’nin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.
11.3. Sözleşme’nin süresi içerisinde . OYAK Grup Sigorta’nın tabi olduğu ve/veya işbu Sözleşme’ye uygulanan Kanun, Yönetmelik ve sair ikincil mevzuatta yapılan emredici nitelikteki değişiklikler ile yetkili mercilerin emirleri, bağlayıcı olup yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren kendiliğinden Sözleşme’ye uygulanmaya başlar.
MADDE 12. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin paragraf başlıkları kolaylık olması maksadıyla konulmuştur ve Sözleşme’nin yorumunu tek başlarına etkileyemezler. Sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır, iptal edilir veya uygulanmazsa, bu durum Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.

MADDE 13. FERAGAT

Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kısmen veya tamamen kullanılmamış olması o haktan feragat edildiği anlamına gelmez. Bunun gibi, Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi, bu durumun diğeri tarafından kabul edildiği ya da söz konusu yükümlülüklerden feragat edildiği anlamına gelmez. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden feragat, yazılı olmadıkça ve her iki Taraf’ın yetkili temsilcisi tarafından
imzalanmadıkça hüküm ifade etmeyecektir.

Madde 14. DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda . OYAK Grup Sigorta’nın defter, kayıt ve belgeleri ile mikrofilm ve bilgisayar kayıtları ile faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil olarak kabul edilecektir.

MADDE 15. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 16. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Site kullanılmaya devam edildiği sürece yürürlükte kalacaktır.

Sizin için en doğru teklife ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

Teklif Al
| OYAK Grup Sigorta
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.