Hasar Danışmanlığı

OYAK GRUP SİGORTA, konusunda uzman kadrosu ile tüm branşlardaki hasarlarınızın yönetiminde  çözüm sunabilmektedir.

Yüksek hizmet kalitesi ve sigorta sürecinin en önemli bacağı olan hasar danışmanlığı önceliklerimizdendir.

Hasar konusundaki tecrübe ve yetkinliğimizi poliçeniz OYAK GRUP SİGORTA aracılığı ile düzenlenmiş olsun, olmasın, Hasar Danışmanlığı servisimizle tüm sigortalılara sunmaktan büyük memnuniyet duyarız. 

OYAK GRUP SİGORTA, yerel piyasadaki gücü ve küresel networkü ile Türkiye piyasası ve/ya yurt dışı destekli policelerinizin hasar süreçlerinin yönetilmesinde etkin rol oynayacaktır.

OYAK GRUP SİGORTA Hasar Danışmanlığı ile;

  • İlk ihbar aşamasından başlayarak, dosyanın sonuçlandırılmasına kadar tüm süreç tek elden yürütülülür.
  • Tüm ilgili taraflar; sigortalı, sigorta şirketleri, yurt dışı reasürans firmaları ve hasar eksperleri ile tam koordinasyon sağlanır.
  • Hasar sürecinin sonuna kadar sigortalımıza düzenli bilgilendirme sağlanır.
  • Hasarlarınız hızlı ve doğru bir şekilde sonuçlandırılır.

Hasar Sigortası için Sıkça Sorulan Sorular

Hasar sonrası yapmanız gerekenleri aşağıda maddeler halinde sıraladık: 
• 0850 577 00 57 OYAK GRUP SİGORTA Müşteri Hizmetlerini arayarak hasar ihbarında bulunun. (i) Yasa gereği hasar tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde hasar ihbarı yapmanız gerekmektedir. 
• Hasar anında sizden sigortalı değilmişçesine zararı önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almanız beklenmektedir. Ancak zorunlu ve acil durumlar dışında hasar konusu yer veya mallarda bir değişiklik yapmayın, hasara ilişkin delil ve kanıtları koruyun. 
• Hasar dosyanız oluşturulurken iletişim bilgilerinizi eksiksiz olarak bırakın. 
• En kısa sürede sizden istenen hasar evraklarını size iletilen adrese ulaştırın. 
• Hasar tespiti için size eksper yönlendirilmesi yapıldıysa, eksperin talimatlarına uyun. 
• Hasara dair resmi makamlarca verilen her türlü evrağı ve hasarla bağlantılı yaptığınız tüm harcama ve masraflarınızı kanıtlamak için size verilen belgeleri (servis formu, fatura, fiş) mutlaka saklayın. 
• Hasar dosya takibini kolayca yapabilmeniz için hasar dosya numarasını mutlaka not alın. 
• Sigorta şirketinin sizden hasarla ilgili ek belge isteme hakkı vardır, bu gibi durumlarda tazminatınızın en kısa sürede ödenebilmesi için evrakları hızlıca sigorta şirketine ulaştırın.

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.

Bu bir ana teminat olmadığı için kasko poliçesinde bulunmayabilir. Sigortalı tarafından istenir ise poliçe kapsamına eklenebilir. Anahtarların kaybı ile ilgili ek teminat poliçede yok ise hasar talebi karşılanmamaktadır.

Bu teminat, ana teminat olmadığı için kasko poliçesinde bulunmayabilir. Ancak sigortalı aracın kasko teminatına dahil olan bir kaza sonucu zarar görmesi halinde (çalınma hali hariç) makul tamir süresi içinde, taşıtın kullanım ve gelir kaybından doğan, özel araçlar için ulaşım giderleri, ticari araçlar için iş durması teminatları, belirlenen limitlerle sınırlı olarak ek prim ile teminat altına alınabilir.

Hayır. Kasko sigorta poliçesi, sigortalının kendi aracında oluşan hasarı karşılamaktadır. Ancak karşı araçta/üçüncü şahıslarda oluşan zararların trafik sigortasını aşan kısmı için kasko poliçesinin ihtiyari mali mesuliyet teminatı limitler dahilinde üçüncü şahsa ödeme yapabilir.

Kasko sigortası sahibi, öncelikle hasarın gerçekleştiği tarihi öğrendikten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. 
• Sanki sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almalı ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimatlara da elinden geldiğince uymalıdır. 
• Aracın çalınması halinde ise, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmalıdır. 
• Rücu işlemlerinde kullanılacak bilgi ve belgeleri de, gecikmeden sigortacıya vermelidir. 
• Zararın tahmini miktarı ve söz konusu zarara neden olan olay beyan şeklinde yazılı makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya bildirilmelidir.

Kasko sigorta poliçenin Prim Ödeme Klozunda “ Sigorta şirketinin sorumluluğu; sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmış ise tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksitinin ödenmesi ile başlar. Sigorta ettiren, taksitlerden herhangi birini vadesinde ödememiş ise temerrüde düşer. Temerrüt halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır ve aynı kanunun 107. maddesinin 3. bendi uyarınca; herhangi bir mehil ve ihtara gerek kalmaksızın sigorta poliçesi fesih edilmiş olur”, bu nedenle poliçe primleri, poliçede yazılı tarihlerde ödenmediyse, hasar tazminat talebi karşılanamaz.

01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren Kasko Sigortası Genel Şartları’nda sigorta bedeli kısmında belli bir tutar yer almayacak olup, bu tarihten sonra yapılan kasko poliçelerinde; "Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.” ibaresine yer verilecektir. Diğer taraftan rayiç değerde esas alınacak referansa veya rayiç değerin hesaplama yöntemine de poliçede yer verilecek. Bu yönde bir belirleme bulunmaması ya da belirlemenin somut olmaması durumunda, Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanacak liste esas alınacaktır.

Aracın çalınması durumunda kasko sigortasında çalınan aracın bulunması için ilgili makamlar araştırma yapar. Bu araştırma, 30 gün içinde sonuç vermediği durumda ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınır ve sonrasında sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeden sonra çalınan araç bulunursa bu durumu, sigortalı yazı ile sigortacıya hemen bildirmekle yükümlüdür. Sigortalı ister aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alır, isterse aracını sigortacıya devreder.

Evet, çeken aracın trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsar. Ancak römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı olarak sigorta yapılması gerekmektedir.

Gerekli belgelerin eksiksiz olarak sigorta şirketine iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içerisinde ödenir.

Kazanın meydana geliş nedeni tamamen alkole bağlı ise bu fiil nedeniyle sigorta tazminatı ödemesi söz konusu değildir. Zarar gören üçüncü şahısların mağduriyetinin giderilmesi açısından sigorta şirketi üçüncü şahsa gerekli tazminat ödemesinde bulunur. Ancak daha sonrasında kazaya neden olan alkollü araç kullanan kişiden bu ödemeyi tahsil eder. Ayrıca kaza tespit tutanağının 8/8 karşı tarafı suçlu bulması nedeniyle alkollü olması tazminat ödemesini etkilemez.

Güvence hesabı, trafik kazalarındaki olası yaralanmaları yahut ölümlere sebebiyet veren kişinin zorunlu trafik sigortası olmaması veya olay yerinden kaçması gibi durumlarda mağdur olan kişinin, bedeni zararlarını temin eden bir sigorta uygulamasıdır. Bu nedenle güvence hesabı, motorlu araçlarda meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir. Güvence Hesabı’ndan ancak bedeni zararlar (malüliyet ve ölüm halinde doğan zararlar) talep edilebilmektedir.

Karayolları Trafik Kanunu 108. maddesi uyarınca; çalınmış veya gaspedilmiş araçların neden olduğu bedeni zararlar, Karayolları Trafik Kanunu 107. maddesi uyarınca, işletenin sorumlu olmadığı durumlarda Güvence Hesabı’ndan talep edilebilmektedir.

Güvence Hesabı’nın sorumluluğu, kaza tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği teminat limitleri ile sınırlıdır. Bu teminat limiti her durumda ödenmemektedir, öncelikle hak sahiplerinin talep edebileceği tazminat miktarı, tarafların kusurları da dikkate alınarak tespit edilmektedir. Tespit edilen bu tazminat, teminat limitleri kapsamında kalmak kaydıyla ödenmektedir.

Hak sahiplerinin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ile on yıl içinde bizzat yazılı olarak veya taahhütlü mektupla, Güvence Hesabı’na başvurmaları gerekmektedir.

Güvence Hesabı, trafik kazalarındaki olası yaralanmaları yahut ölümlere sebebiyet veren kişinin, zorunlu trafik sigortası olmaması veya olay yerinden kaçması gibi durumlarda mağdur olan kişinin bedeni zararlarını temin eden bir sigorta hesabıdır.

Karayolları Trafik Kanunu ve Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 14/b maddesi uyarınca, kazaya neden olan aracın, sigorta işleten ve sürücüsü tarafından ileri sürülecek zararlar hesaptan karşılanmaz.

Ölüm Halinde Gerekli Belgeler: 
-Kaza tespit tutanağının resmi onaylı bir örneği

-Mahkemeye yansımış olaylarda, mahkeme kararı

-İlgili mercilerden alınmış ölüm raporu

-Ölen kişinin mesleği ve gelir durumunu gösteren belge

-Aile nüfus kaydının aslı ve veraset ilamı

-Kaza ilgili diğer belgeler

Sakatlık Halinde Gereken Belgeler: 
-Kaza tespit tutanağının resmi onaylı bir örneği 

-Hastane raporunun aslı veya resmi onaylı bir örneği 

-Maluliyet oranını gösteren hastane raporunun aslı veya resmi onaylı bir örneği 

-Mahkemeye yansımış olaylarda mahkeme kararı 

-Kaza ilgili diğer belgeler

Tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulaması işleteni takip eder.

Araca sonradan takılan her türlü ses, görüntü ve iletişim cihazları ile tertibatının çalınması ya da herhangi bir hasarı nedeniyle tazminat ödenmesi durumunda ilgili teminat sona erer. Yeni alınan her türlü ses, görüntü ve iletişim cihazları ile tertibatı ek prim ödenmesi şartı ile hasar ikame zeyilnamesi düzenlenerek teminata tekrar dahil edilir

Yarışlara katılan araçların sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışında olup, yarış düzenleyenlerin sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur.

Zarar gören kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren iki yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre maksimum kaza tarihinden itibaren 10 yıl ile sınırlıdır, bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.


• Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı 
• Araçları kaza yerinde hareket ettirmeden hasarı farklı açılardan gösteren fotoğraflar 
• Kazaya karışanlar ile birlikte ruhsat ve sürücü belgesi fotokopileri


• Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya) 
• Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (Ruhsat) ve sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi 
• Aile nüfus kayıt örneği 
•Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu 
• Veraset ilamı 
• Defin ruhsatı 
• Ölen kişinin kazanç durumunu gösterir belge 
• Kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu 
•Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alınıp alınmadığına dair yazı

Sigortacı zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü kişilerle doğrudan doğruya temasa geçerek anlaşma hakkını haizdir. Sigortacının yazılı izni olmadıkça, sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz.

01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren genelgeyle Kaza Tespit Tutanağı'nın doldurulması için herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Dolayısıyla taraflar anlaşamazlarsa eskiden olduğu gibi trafik polisi çağırılmalıdır.

01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren maddi hasarlı kaza tespit tutanağına ilişkin genelgede, iki esas kural aranmaktadır;

Kazaya karışan tüm araçların sürücülerinin tutanağı imzalamaları gerekmektedir. Tutanakta eksik imza bulunması halinde, tutanak işleme alınmayıp geçersiz sayılır.


• Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa 
• Sürücüde yaş küçüklüğü varsa 
• Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa 
• Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise 
• Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse 
• Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse 
• Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise 
• Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa

Hayır, hiçbir olumsuz sonuç doğurmaz. Aksine konuyu çözümlemek bakımından hızlandırıcı etkisi vardır.


• Karakol zaptı 
• Jandarma tutanağı veya olayı detayları ile anlatan beyan 
• Alkol raporu 
• Ruhsat fotokopisi 
• Ehliyet fotokopisi (aracı kullanan sürücüye ait), 
• Araçtaki hasarı gösteren fotoğraflar 
• Aracın yanması halinde itfaiye raporu


• Sigortalının beyanı 
• Fotoğraf 
• Kırılan camın detayları 
• Eksper atanmamış ise fatura 
• Ödemenin yapılacağı banka hesap bilgileri


• Karakoldan tutturulmuş polis zabtı 
• Hasarınızın nasıl olduğunu anlatan detaylı bir beyan (zabıt yok ise) 
• Ruhsat fotokopisi 
• Fatura 
• Ödemenin yapılacağı banka hesap bilgileri


• Poliçe aslı veya fotokopisi 
• Karakoldan tutturulmuş polis zaptı 
• Sigortalının ruhsat fotokopisi 
• Fatura 
•Hasarlı aracın fotoğrafları 
• Ödemenin yapılacağı banka hesap bilgileri


• Poliçe aslı veya fotokopisi 
• Karakol müracaat zaptı 
•Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı 
• Çalıntı ruhsat / çalıntı belgesi aslı ( rehin, haciz vs düşürülmüş olmalı) 
• Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi’ nden Temiz kağıdı (ilişik kesme belgesi, borcu yoktur yazısı) 
• Aracın asıl ve yedek anahtarları 
• Aracın üzerinde rehin varsa (Dain-i müretin) muvafakat yazısı 
• Vekalet (Matbu şekli sigorta şirketi tarafından çalıntı bilgisi verilirken bildirilecektir). 
• Araç trafik belgeleri (fatura,üretim belgesi) 
• Vergi Dairesi’ nden ilişik kesme yazısı 
• Şahıs araçlarında ruhsat sahibi kimlik fotokopisi 
• Ödemenin yapılacağı banka hesap bilgileri 
• Şirket araçlarında ise; Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, imza yetkilisi kimlik fotokopisi

Eksperler bağımsız kişiler olup, herhangi bir sigorta şirketine bağlı çalışmazlar. Sigorta şirketlerinden bağımsız, konusunda uzman ve bu uzmanlığını da yetkili makamlar tarafından verilen Sigorta Eksperliği Belgesi ile onaylatmış kişilerdir.

Maddi hasarlı trafik kazalarında sigortadan faydalanmak için hasarın doğru şekilde tespit edilmesi önemlidir. Hasar tespitinin ilk adımı kaza anında araçların konumunu ve hata oranını gösteren “Kaza tespit tutanağı”nın düzenlenmesidir. Sonrasında sigorta poliçeniz, ehliyetiniz, kazayı gösteren fotoğraflar ile birlikte sigortaya başvurmanızın ardından dosyanız açılmakta ve sigorta eksperi aracınızı görmek ve incelemek için aracınızın bulunduğu servise gelmektedir. Eksper tarafından tespit edilen hasar bedeli sonrasında onarım onayı verilen aracınızın tamir çalışmaları başlar.

Aracın hareketsiz kalmasına yol açan veya güvenli sürüşü engelleyen arıza durumunda en yakın yetkili veya anlaşmalı servise kasko sigortanız tarafından nakli sağlanır.

İkame araç teminatı kasko poliçenizde mevcut ise oluşan hasar sonucunda yapılacak ekspertizi müteakip, aracınızın trafiğe çıkmaya engel hasarlarında ve onarım süresi sigorta şirketinizce öngörülen asgari süreyi aştığında bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Verilecek hizmetin süresi sigorta şirketlerine göre değişebilmekte olup, aracınızın onarımda kalacağı süreye bakılmaksızın şirketinizin verdiği azami limitler içerisinde faydalanabilirsiniz.

Türkiye’nin dört bir tarafında, ücretsiz 7/24 çekici hizmetinden, ikamet ettiğiniz ilin dışında yapacağınız kazalarda kendinizin ve araç içerisinde bulunan kişilerin otel konaklama masrafları veya ikamet ettiğiniz ile olan ulaştırma masrafları, evinizin veya işyerinizin anahtarını kaybetmeniz durumunda çilingir hizmetinden, acil durumlarda ambulans hizmetinden, 7/24 tıbbı danışma hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Primin belirlenmesinde ve hasarın ödenmesinde aracın piyasa rayiç değeri baz alınacaktır. Bu nedenle sigorta şirketleri piyasa rayiç bedellerini nereden tespit ettiklerini, neyi referans aldıklarını mutlaka poliçe üzerinde belirtmelidir.

Herhangi bir nedenden dolayı rayiç bedel için referans alınan kurum belirtilmedi ise; hasar, Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınladığı rayiç bedel listesine göre ödenecektir.

Türkiye Sigorta Birliği, oto alım-satımı yapılan internet siteleri, oto pazarları, oto galerileri, bayiler ya da bu konuyla ilgili kuruluşlar referans alınacaktır.

Hasar ödemeleri eksper raporu çıktıktan ve hasarınız sigorta şirketi tarafından değerlendirildikten sonra hasar ihbarında paylaştığınız hesap numarasına yapılmaktadır.

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortacı tazminatı öder. (İlgili makamın aracın bulunmadığına dair yazılı beyanı şarttır). Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

Mevzuata göre, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği noter satışı ile mümkündür. Noter satışı olmayan araç için işleten sıfatı değişmez. Her iki tarafın kendiaralarında yapmış olduğu el sözleşmesi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmaz.

Eğer alınan teminatlarda 'yeni değer' klozu yoksa eskime payı düşülür.

Sigorta şirketlerine talep olarak iletilebilir ancak sigorta şirketinin bu talebi kabul edip, etmeme hakkı vardır. Şirketin insiyatifine bağlı bir karardır.

Hayır, herhangi bir sorun yaşanmaz

Güvence Hesabı, ödediği tazminatın tahsili amacıyla Karayolları Trafik Kanunu'nun 108. ve Güvence Hesabı Yönetmeliği'nin 16.maddesi uyarınca zarar veren aracın işletenine, sürücüsüne,sigortacısına veya sigortacının iflas masasına rücu etmektedir.

Yeni kasko sistemi ile birlikte araç rayiç bedeli belirleme yöntemi de değişti. Daha önce araç bedeli için Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi dikkate alınıyor ve burada bulunan bedel poliçeye yazılıyordu. Artık sigorta şirketleri Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi yanında ikinci el araç satışı yapılan internet sitelerini de kullanarak araç rayiç değeri belirleyebilecek. Sigorta şirketleri, araç rayiç değer belirlemede birbirlerinden farklı referans kaynakları kullanabilecek. Şimdiye kadar açıklanan referans kaynakları şunlar: TSB Kasko Değer Listesi, Sahibinden.com, DOD, Arabam.com

Hasarsızlık indirimi uygulanacaktır. Hasarsızlık indirimi, poliçenin ilk yılında herhangi bir hasarı olmamış, dolayısıyla da sigorta şirketinden tazminat ödemesi almamış sigortalıların bir sonraki yıl poliçelerini yeniletirken faydalandıkları indirim hakkıdır. Hasarsız geçen yıllar arttıkça indirim oranı da artar. Sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterse de indirim oranları genellikle yüzde 30’dan başlar ve yüzde 65’e kadar yükselir. Böylece sigortalı, hasarsızlığı devam ettiği sürece her yıl biraz daha düşük prim ödeyerek sigortasını yaptırabilir.

Cam ve far hasarlarında ilk defada hasarsızlık indirimi bozulmamaktadır.

Kusurun 8/8 karşı tarafta olduğu kazalarda kaskoyu devreye sokmanız halinde hasarsızlık indirim hakkınız bozulmaz.

Kazaya kusurunuzla sebebiyet vermediğiniz için hasarınız ödenir.

Trafik Kanununa göre trafiğe çıkmanın yasaklandığı bir durumda kaza yapılmış ise sigorta şirketleri buna ilişkin tazminat taleplerini reddederler. Trafiğe çıkma yasağına ilişkin haller ise, mevzuata göre geçerli bir ehliyetin olmaması, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin kullanımı ve alkollü içki kullanımı nedeniyle güvenli sürme yeteneğinin kaybı olarak belirlenmektedir. Bu itibarla uyku ve yorgunluk hali alkole ve uyuşturucuya bağlı olmadığı sürece tazminatın ödenmesi gerekmektedir.

Alınan önlemler ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlerin gerektirdiği masraflar sigortacı tarafından ödenir. Ancak poliçede belli bir oranda hasar muafiyeti öngörülmüşse alınan önlemlerden doğan masraflar bu oran düşülerek ödenir.

Yalnız aşağıda görülen durumlarda, sigortalıya rücu edebilir:

Sizin için en doğru teklife ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

Teklif Al
| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.