KVKK ve Aydınlatma Metni

OYAK GRUP SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1. Amaç

OYAK GRUP SİGORTA ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi (“OYAK Brokerlik” veya “Şirket”), gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla;

  • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğu ve en güncel hali korunarak,

kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınıza bilgilendirme yapılacak; Kanunen gerekli hallerde ayrıca izin alınacaktır. Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

Kişisel Verinin İçeriği

Kimlik Verisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adıbaba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti üzerindeki bilgiler ile imza/paraf bilgisi, sigortalı adı-soyadı, sigorta ettirenin adı-soyadı, sigortalı adayı adı-soyadı

İletişim Verisi

Telefon numarası, faks, açık adres bilgisi, ülke, şehir, e-posta adresi (dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil), sigorta ettirenin adı-soyadı, adres bilgileri.

Müşteri İşlem Verisi

Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler, ticaret sicil numarası, eksper raporları, müşteri numarası, sözleşme numaraları, işlem tarihi, Sigorta Başvuru Formu, Bağlı olduğu sağlık kuruluşu, resmi kurum yazışmaları, hasar durumu, hasar durumu ile ilgili bilgiler gibi bilgiler.

Sağlık Verileri 

  • Sağlık raporu, kan grubu,
  • Sigortalı Adayı boy/kilo
  • Genel adli muayene raporu,
  • Hastalık bilgileri ve geçmişi,
  • Tıbbi tanı,
  • Reçete ve ilaç bilgileri,
  • Engellilik, malullük ve sakatlık durumu.

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

  • Din

Fiziksel Mekân

Güvenlik Verisi

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb. Finansal Veri Banka adı, IBAN bilgileri, hesap numarası, Kredi Kartı Bilgileri Poliçe brüt/net prim tutarı, çek bilgileri, tazminat prim tutarı gibi bilgiler. Özlük Verisi İş ve mesleki bilgiler, gelir aralığı, sosyal güvenlik türü, meslek adı, eğitim durumu gibi bilgiler.

Lokasyon Verisi Adres bilgileri, ikametgah belgesi , riziko adresi, riziko konumu, açık adresi, bölge adı gibi bilgiler. Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz edilen, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından ve üçüncü kişilerden fiziksel ve/veya elektronik ortamda temin edilen her türlü bilgi belge ve doküman ile Şirket binalarına güvenlik amacıyla yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplanmaktadır. 3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı; Sigortacılık Kanunu, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, Sigortacılık Destek Hizmetleri Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yukarıda sayılan mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesidir. Kişisel verileriniz, sözleşmenin kurulması ve teklif süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, özellikle; teklif süreçlerinin yürütülmesi, tüm bireysel ve kurumsal sigorta poliçelerine ait hasar süreçlerinin yürütülmesi, cari kart işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tüm bireysel ve kurumsal sigorta (ferdi, hayat, kasko vb.) süreçlerinin yürütülmesi, performans raporu süreçlerinin yürütülmesi, müşteri görüşmelerinin saklanması, OYAK Sağlık Platformu/ OYAK Platform başvuru süreçlerinin gerçekleştirilmesi, tüm bireysel ve kurumsal sigorta yenileme süreçlerinin yürütülmesi, fatura süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerin yapılması vb. amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla; Sigortacılık Kanunu, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, Sigortacılık Destek Hizmetleri Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve sayılan mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Şirketimizin ilgili tedarikçilerine, iş ortaklarına, iştirak ve bağlı ortaklıkları ile fon kurucularına aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirecektir.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

7. Müşteri’nin Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. 

Sizin için en doğru teklife ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

Teklif Al
| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.