Finansal Risk Sigortaları

Siber Riskler (Cyber Risk) Sigortası: 

Bir siber güvenlik riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarları, iş durmasından kaynaklanan zararları, kamu otoritesine karşı yapılan savunmalar ve para cezaları, siber fidye hasarları ile bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu ve veri ihlali masrafları poliçedeki koşullar ve istisnalar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.
OYAK GRUP SİGORTA, savunma, simülasyon, bilişim, ülke güvenliği ve siber güvenlik sektörlerinde teknoloji üreten HAVELSAN ile son dönemde artış gösteren siber riskler özelinde iş birliği anlaşması yaptı.

İş birliği kapsamında; özellikle pandemi sonrasında küresel çapta artış gösteren siber tehditlere karşı OYAK GRUP SİGORTA ve HAVELSAN, ortak yürütülecek bir çalışma ile kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

Aynı zamanda OYAK GRUP SİGORTA tarafından da sigortalanma süreçleri konusunda hizmet verilmektedir. OYAK GRUP SİGORTA ve HAVELSAN iş birliği ile kurumların siber güvenlik seviyesini belirlemek üzere gerçekleştirilen “ Siber Güvenlik Risk Tespiti Hizmeti ” ve “ Tavsiye Niteliğinde Risk Değerleme Puanlaması ” sigortalanma süreci öncesine ışık tutmaktadır.

Finans Kuruluşları için Bankers Blanket Bond (BBB):

Bankalar ve finansal kuruluşların; kurumsal faaliyetleri sırasında, gerek kendi istihdam ettikleri personelin emniyeti suistimali ve ihmalleri gerekse üçüncü şahısların hırsızlık, soygun, dolandırıcılık gibi suç oluşturan kötü niyetli hareketleri nedeniyle uğrayabilecekleri hasar ve zararlara karşı oluşturulmuş çok geniş kapsamlı bir poliçedir. Bu poliçenin kapsamı, uygulamalara göre farklılıklar göstermekle birlikte, sadece kapalı mekânlarda değil, poliçede belirtilmiş olan mahaller arasındaki sevkiyatlar sırasında meydana gelebilecek zararları da temin etmekte, ancak sigorta şirketinin sorumluluğu belirli limitlerden sonra söz konusu olmaktadır.

Politik Risk Sigortası:

Politik Risk Sigortası, uluslararası faaliyeti olan şirketlerin, yabancı ülkedeki yatırımlarının ve faaliyetlerinin politik istikrarsızlık ve politik krizler gibi şirketin kontrolü altında olmayan risklere karşı korunmasını sağlayan sigorta ürünüdür.

Mesleki Sorumluluk Sigortası:

Avukat, mimar, mühendis vb. meslek sahiplerinin, ihtisas alanı içerisindeki uzmanlık uygulamaları esnasında oluşabilecek hataların ve/veya yetersiz işlerin sonucunda, üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

Yönetici Sorumluluk Sigortası:

Şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin veya denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata veya ihmaller sebebi ile oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat taleplerini ve davaya ilişkin savunma masraflarını teminat altına alır. Resmî kurumlar tarafından söz konusu sigortalı kişilere kesilen idari para cezaları da ek teminatla temin edilebilmektedir. Sigortalının kusuru, ihmali, yanlış beyanı, yetki yükümlülüklerinin ihlali ve diğer tüm haksız eylem ve ihmaller sebebi ile sorumluluklarını yerine getirememesi sonucu zarara uğrayan üçüncü şahısların tazminat talepleri poliçe kapsamında ödenir. Söz konusu poliçe sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada geçerlidir.

Ticari Alacak Sigortası:

Ticari alacak sigortası, ticari borçların ödenmemesi riskine karşı şirketinizi korur. Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpları tazmin eden alacak sigortasının nihai amacı, faaliyetlerinizi büyük ölçekli kayıplardan korumak ve kârlı bir şekilde büyümesine devam etmesini sağlamaktır.
Şirketinize ödeme yapılmaması durumunda devreye giren ticari alacak sigortası, sigortalanmış faturaların bedelini size ödeyerek borç tahsilatı ile kendileri ilgilenir. Bu sigorta ürününü kullanabilmek için şirketinizin açık hesap çalışması gerekmektedir.

Emniyeti Suistimal Sigortası:

Emniyeti suistimal sigortasında, sigorta edilen şirkete bağlı kişilerin hile, dolandırıcılık, zimmete para geçirme gibi eylemleri nedeniyle, sigortalının zarar görmesine karşı teminat sağlanmaktadır. Sigortanın zaman kapsamı riskin eylemcisi olan görevlinin iş yerinde çalıştığı süre boyunca, vefatı, işten çıkarılması veya emekliye ayrılmasını takriben geçen 6 ay içinde, öğrenilmesi durumunda, limitler dahilinde poliçeniz tazmin edilmektedir.

Kefalet Bonosu veya Senedi (Surety Bond):

Uluslararası terminolojide " Surety Bond " veya "Bonding" olarak addedilen bu sigortacılık ürünü, bankacılık sisteminin sağladığı teminat mektuplarına muadil özelliktedir. Kefalet Sigortası sağlayan kuruluş (Sigorta Şirketi), borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene ilgili sözleşme tutarının ödenmesi teminatını sağlamaktadır.

Teminatlar:

İhaleye Katılım Teminatı(Geçici): Amir’in ihale tamamlanmadan ihaleden ayrılması, ihale sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi, sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar.

Avans Ödeme Teminatı: Lehdar tarafından Amir’e yapılan avans ödemesi veya ödemelerinin, Amir’in lehdara karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu avansın geri ödenmemesi riskine karşı teminat sağlar.

Performans Teminatı: Amir’in işin gerekliliklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar.

İmalat/Bakım/Onarım Teminatı: İnşaat, mühendislik, makine üretimi gibi iş performansının değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlar.

Sizin için Finansal Risk Sigortaları ürününe ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

Teklif Al
| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.