Genel

Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

Sigortacılık Kanunu'nun 14. maddesinde Güvence Hesabı'ndan hangi durumlarda tazminat talep edilebileceği belirtilmiştir. Bu durumlar kısaca aşağıdaki gibi belirlenmiştir;
•Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için
•Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için
•Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için
•Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için
•Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için


•Manevi zararlar
•Bedensel zararlar dışında kalan her türlü maddi zararlar (hesabın yükümlü olduğu iflas etmiş veya ruhsatları iptal edilmiş sigorta şirketleri hariç)
•Kazaya neden olan aracın işletenin veya sürücüsünün zararları
•Motorlu aracı çalan veya gasp edenlerle, bunlara yardımcı olanların ve bu durumu bilerek araca binen sürücü veya yolcu zararları
•Motorlu araçların yarış için bulunması gereken sigortayı yaptırmaksızın yarışa katılması durumunda kişilere verdiği bedeni zararlar
•İşletenin eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği zararlar
•İşleten tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri
•Motorlu bisikletin sebep olduğu kazalardan doğan zararlar
•Motorla araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan kimselere motorlu aracın bırakılması sırasında kişilere gelen zararlar
•Hastalık ve ferdi kaza sigortası yapan sigorta şirketlerinin rücu talepleri

Sigortalının sorumluluğu, poliçenin ilk taksitinin ödenmesinden itibaren başlar. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12: 00 ‘da başlar ve öğleyin saat 12:00’ da sona erer.

Kasko, isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Aracın yanması, çalınması gibi standart teminatlar dışında sigortalının talebi doğrultusunda ek teminatlar ile sigorta kapsamı genişletilebilir. Trafik Sigortası ise zorunlu bir sigorta türüdür. Kasko sigortası, mal sigortalarının türlerinden biridir. Trafik Sigortası ise sorumluluk sigortası türündedir. Araç kasko sigortası karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Trafik Sigortası ise sigortalının kendisinin diğer mal varlıklarına ya da kişilere verilecek zararları temin eder. Kasko Sigortası isteğe bağlı iptal edilebilirken,trafik sigortası isteğe bağlı iptal edilemez. İptali için, iptal edilme koşulların sağlanması gerekir. Kasko sigortası teminatları sigortalı tarafından belirlenebilirken trafik sigortası limitleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenmektedir. Trafik sigortası bulunmayan araçlara karayolları kanunları gereği cezai işlem uygulanırken, kasko sigortası bulunmayan araçlar için aynı durum söz konusu değildir.

Trafik sigortalarında tüm araç tiplerine, kaskoda ise araç tipi otomobil, minibüs ve kamyonet, motorsiklet van olan araçlar sigortalanabilmektedir.

Poliçenin teminatı yer ya da kişi kullanımına bağlı verilebilmektedir.

Aracın plakasının kayıtlı olduğu il primi ildeki araç yoğunluğuna bağlı olarak etkilemektedir.


•Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar
•Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar
•Genel şartların A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar
•Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar
•Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar
•Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar
•Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar
•Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar
•Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar
•Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar
•Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar
•Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar
•Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar
•Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar
•Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar ek sözleşme ile dahil edilebilmektedir.

Araca sonradan taktırılan ses ve görüntü cihazları aksesuar olarak teminata ilave ettirilebilir.

Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye iner. Kasko poliçelerinde bu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

Primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir. Bir araç grubu fazla kazaya sebep oluyorsa, o grup araçların primleri daha yüksek tespit edilir.

Trafik sigortası sadece yurtiçinde geçerli olup bu poliçenin muadili olan ve yurtdışında 44 ülkede geçerli olan Yeşilkart Sigortası satın alınmalıdır. Poliçelerde aksi belirtilmedikçe yurtiçinde geçerli olacaktır.

Tescil tarihinden itibaren 30 güne kadar herhangi bir zamlı prim alınmaz. Geçen her 30 gün için % 5 zamlı prim uygulanır. Gecikme zammı % 50 ile sınırlıdır.

Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

Satılan aracın poliçesi iptal edildiğinde prim iadesi gün esası üzerinden alınmaktadır.

Sigortalanacak araç birden fazla kişiye ait ise poliçede sigortalı kısmına sadece 1 pay sahibinin ismi yazılır diğer hak sahipleri payları oranında poliçeye ek sigortalı olarak ekletilir.

Eski poliçesini iptal ettirip, veraset ilanına göre yeniden poliçe kestirmeniz gerekmektedir. Poliçedeki hasarsızlık indirim hakkı varisler üzerine geçmemektedir.

Poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir kasko hasarı nedeniyle aracın tam ziya sayılması durumunda ödenecek tazminat miktarı; 1 yıl süre ile aracın marka, model, tip, aksesuar gibi özellikleri aynı olan yenisinin, piyasada ilan edilmiş olan anahtar teslim satış fiyatı olacaktır.

Poliçenin kaybolması durumunda sigorta şirketine ya da aracı kuruma bilgi verilerek yeni poliçe basımı yapılması yeterlidir.

Kaza Tespit Tutanağı, trafikte en az iki aracın yalnız maddi hasarlı bir kazaya karışmaları sonucu, tarafların anlaşarak sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır.

Trafik poliçesini düzenleyen şirketten, sigorta sitesi web sitesinden veya buradan ulaşabilirsiniz.

Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi el değiştirmez. Poliçe iptal edilerek işlememiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı yeni satın alan kişi, isteği halinde yeniden sigorta yaptırabilir.

Poliçe ve tecditler üzerinde herhangi bir değişiklik, ilave, iptal gibi durumlar olduğunda düzenlenen belgelere zeyilname denir, yapılan işleme de zeyil denir. Bu belgeler bazen primli, bazen de primsiz olabilir.

Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, sigortasi bu masrafları da kapsar.

Sattığınız araç yerine aynı kullanım tarzına sahip yeni araç aldığınız takdirde hasarsızlık indiriminiz yeni aracınızda da devam eder. İndirimden yararlanabilmek için poliçenin gününde yani kesintisiz devam ettirilmesi gerekir. Eğer aracınız sattıktan sonra yeni aracınızı hemen almayacaksanız, poliçede kazanılmış haklarınızı primlerinizi ödemeye devam etmeniz şartıyla poliçe vadesi sonuna kadar dondurabilir, yeni araç aldığınızda haklarınızı kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.

4. basamaktan sigortalanır.

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve 1482 nci madde hükmü saklı kalmak üzere, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her hâlde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Diğer kanunlardaki hükümler saklıdır.

Sigortacının sorumluluğunun başlayabilmesi için primin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksitin ödenmiş olması zorunludur. Sigorta priminin sigortacıya veya prim tahsiline yetkili temsilcisine ödenmesi gerekir. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Müddet” başlıklı 1282.maddesinde; “Aksi kararlaştırılmış olmadıkça sigortacı, primin ödendiği tarihten itibaren gerçekleşen rizikolardan mesuldür. Sigortanın devam müddeti mukavelede yazılı değilse tarafların müşterek maksadı ile mahalli teamül ve sair haller göz önünde tutularak mahkemece tayin olunur” hükmü yer almaktadır.

İflas eden sigorta şirketlerle ilgili olarak Güvence Hesabı’na, bütün branşlarda ruhsatları iptal edilmiş sigorta şirketleri ile ilgili olarak bu sigorta şirketine yazılı olarak başvurmak gerekmektedir. İkinci durumda ilgili şirket tarafından hasar dosyası tanzim edilerek Güvence Hesabı’na gönderilmektedir.

Sigorta şirketleri kasko hasarlarında sigortalılara daha iyi hizmet verebilmek için, araçların tamirini en uygun koşullarda yapabilecek yetkili servislerle anlaşabilirler. Bu servisler aracılığı ile sigortalı, hasar sırasında herhangi bir ödeme yapmaz, aracındaki hasar yetkili servislerce giderilir.

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda eğer sigorta şirketi tahkim sistemine üye ise Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurabilirsiniz.

5684 sayılı kanunun 30. maddesi çerçevesinde oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta şirketleri arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkları bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesini sağlamaktadır. Komisyon, kendisine yapılan başvurulara neden olan uyuşmazlıklarda başvuru sahiplerine mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha kolay sonuç almaları imkanını tanıyan yeni ve pratik bir alternatif oluşturmaktadır. Bu çerçevede Komisyona intikal eden uyuşmazlıkların çözümü tarafların aksine bir anlaşması olmadığı takdirde kanunda belirtilen sürede bağımsız hakemlerce gerçekleştirilmektedir. Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için uyuşmazlık yaşadığınız sigorta şirketinin sigorta tahkim sistemine üye olması ve uyuşmazlık konusu rizikonun üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Komisyona yaptığınız başvurunun bağımsız sigorta hakemleri tarafından incelenmesinin ardından verilecek karar, Komisyon tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 532. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere yetkili mahkemeye iletilecektir. Komisyona yapılan başvurularda 40.000 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklara ilişkin verilen kararlar (taraflar aralarında yapılacakları yazılı bir sözleşme ile bu miktarı artırabilir) kesindir. Bu miktarın üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar içinse taraflar temyiz yoluna gidebilir. Ancak her halükarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 533. madde hükümleri saklıdır.

Anlaşmazlıkları, mahkemeden daha kısa sürede ve hızlı sonuçlandırılır.

Sigorta Tahkim Komisyonuna ulaşan uyuşmazlıkların çözümü; tarafllar aksine bir anlaşmaya varmadığı sürece, kanunca belirtilen süre içerisinde, bağımsız hakemler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Uyuşmazlığa düşen taraflar arasında, açık ve yazılı şekilde yapılması gereken sözleşme ile daha yüksek bir tutar belirlenmemişse, hakemin verdiği kırk bin Türk Lirasına kadar olan kararlar her iki taraf için kesindir. Kırk bin Türk Lirasının üzerindeki kararlar için temyize gidilebilir. Ancak tahkim süresinin sona ermesinden sonra karar verilmiş olması, talep edilmemiş birşey hakkında karar verilmiş olması, hakemlerin yetkileri dahilinde olmayan konularda karar vermesi ve hakemlerin, tarafların iddiaları hakkında karar vermemesi durumlarında her halukarda temyiz yolu açıktır.

Sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler, üye sigorta kuruluşlarıyla yaşadıkları sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için Komisyona başvurabilir. Bu kapsamda, sigorta sözleşmesinden doğan bir uyuşmazlığa istinaden üye sigorta kuruluşuna başvurmuş, ancak talebi karşılanmamış olan sigortalı, sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesi ile menfaattar olarak belirlenmiş gerçek ve tüzel kişilerin Komisyona başvuru yapmaları mümkündür. Ancak başvurunuzun Komisyon tarafından ele alınabilmesi için uyuşmazlığın mahkemeye, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde tahkime intikal etmiş olmaması gerekmektedir.

Komisyona üye bir sigorta kuruluşu ile aranızdaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık için başvuruda bulunmanız mümkündür. Ancak Komisyona başvuruda bulunmadan önce mutlaka talebinize ilişkin olarak ilgili sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvurmuş olmanız gerekmektedir.

Komisyona başvurmadan önce, mutlaka ilgili sigorta kuruluşuna talebinizle ilgili olarak yazılı bir başvuru yapmış olmanız gereklidir. Buna karşı, sigorta kuruluşu, kendisine yaptığınız başvuruyla ilgili olarak size nihai yanıtını içeren bir yazı göndermiş, ancak talebiniz karşılanmamışsa veya 15 iş günü geçmesine rağmen nihai yanıtını size ulaştırmamışsa, talebinizle ilgili olarak Komisyona başvuruda bulunabilirsiniz.

Komisyondan temin edilerek eksiksiz olarak doldurulmuş ıslak imzalı başvuru formu
• Başvuru formu ücretinin ödendiğine dair banka makbuzu örneği
•Sigorta kuruluşunun başvurunuzu kısmen ya da tamamen olumsız sonuçlandıran, şirket yetkililerince imzalanmış nihai cevap yazısı veya başvurunuzu yaptıktan sonra kuruluşun 15 iş günü sonunda yazılı cevap vermediğinin ispatına yönelik belge
• Kuruluştan aldığınız cevabın taleplerinizi neden karşılamadığının detaylarını içeren açıklamalarınız ile komisyona başvurunuzla ne talep ettiğinizi açık ve sonut olarak gösteren beyanınız
• Uyuşmazlık konusunda haklılığınız destekleyen diğer tüm belgelerin okunaklı birer sureti

Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuru süreci mümkün olduğunca kişilerin uzman yardımına ihtiyaç duymasını gerekli kılmayacak şekilde tasarlanmış olduğundan komisyona şahsen başvuru esastır. Ancak, kişilerin avukat tutma hakkı da saklıdır.

Muafiyet, Sigortalının hasarın bir kısmına katılmasıdır. Hasar halinde sigortalıya belli bir meblağın ödenmemesi anlamına gelen bu uygulamada, primler de muafiyetsiz sigortaya oranla daha düşük belirlenir. Belirlenen muafiyet rakamına kadar olan hasarların ödenmediği, yalnız geçen meblağın ödendiği muafiyete tenzili muafiyet; belirlenen muafiyet rakamına kadar olan hasarların ödenmediği, geçen hasarların ise kesintisiz ödendiği muafiyet türüne ise entegral muafiyet denir. Muafiyet, bir taraftan poliçe primlerinde indirim sağlarken diğer taraftan ise hasar durumda sigortalı da riskin bir kısmını üzerine almış olur. Müşterek Sigorta ise; Değerinin tamamı sigorta ettirilmiş bulunan bir mal üzerindeki menfaatin sonradan aynı kimse tarafından aynı rizikolara karşı sigorta ettirilemez, sigorta ettirilirse ancak aşağıdaki hallerde ve şartlarla geçerli sayılır;
• Sonraki ve önceki sigortacılar uygun görüp rıza gösterirlerse
• Sigorta ettiren kimse önceki sigortadan doğan haklarını ikinci sigortacıya devir ederse veya o haklardan feragat etmiş ise; bu takdirde devir veya feragatın ikinci sigorta poliçesine yazılması lazımdır, yazılmazsa ikinci sigorta sözleşmesi hükümsüz sayılır.
• Sonraki sigortacının ancak önceki sigortacının ödenmediği tazminattan dolayı mesuliyeti şart kılınmış ise; bu halde önceden yapılmış olan sigortanın ikinci sigorta poliçesine yazılması lazımdır, yazılmazsa ikinci sigorta sözleşmesi hükümsüz sayılır.


• OYAK GRUP SİGORTA müşterileri sigortacılıkla ilgili her türlü bilgiye istedikleri her zaman ulaşırlar.
• OYAK GRUP SİGORTA, sigortacılığın karmaşık olduğunu farkındadır ve müşterilerine en kolay sigorta almanın yollarını anlatır, onlar için doğru ürünü seçmelerine yardımcı olur.
• Hasar anında tek bir müşteri temsilcisi sizinle iletişim kurar, böylece bütün hasar sürecinizde takibinizi tek bir kişi yapar ve tekrar tekrar bilgi vermek zorunda kalmazsınız.
• Hasar tazminatınız 5 iş günü içerisinde ödenir, hasar anında sizi doğru yönlendirmek için hep yanınızdadır.
• En iyi fiyat garantisiyle; siz sigorta satın alırken en doğru sigortaya, en uygun fiyatla ulaşmanızı sağlar.

| OYAK GRUP SİGORTA
Devam edebilmek için aşağıdaki "Ben robot değilim" kısmını işaretleyiniz.