Kasko

Kasko Sigortası aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucunda oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta türüdür. Hasar gerçekleştiğinde sigorta sahibini güvence altına alır. Zorunlu değil, isteğe bağlı olarak yaptırılmaktadır.

Kasko Sigortasının ana teminatları çarpma, çarpılma, yanma, çalınmadır. Ek teminatlarsa sigorta şirketi bazında değişmektedir ancak en çok verilen teminatlar; ferdi kaza teminatı, deprem teminatı, sel ve su baskını, terör, ihtiyari mali mesuliyet, eskime, kullanım gelir kaybı, yangın dışında oluşan zararlar, hasarsızlık koruma, yeni değer klozu, cam kırılması, kişisel eşya gibi sıralanabilir.

Dar Kasko, Kasko, Genişletilmiş Kasko, Tam kasko

Dar Kasko: Ana teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Kasko: Ana teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.

Genişletilmiş Kasko: Ana teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Tam Kasko: Ana teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

Sigorta şirketleri teminatın içeriğine göre poliçe başlığında en az 16 punto büyüklüğünde harflerle söz konusu ürün ismini yazmaktadırlar.

Hasar tazminine ilişkin düzenlemelere gidilmiştir. Şöyle ki; hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilecektir. Onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı ile ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer parça gibi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı poliçede belirtilecektir. - Onarımın sigorta şirketi tarafından belirlenen serviste mi yoksa sigortalı tarafından belirlenen serviste mi yapılacağı, hasar tazmininde orijinal parça mı yoksa eşdeğer parça mı kullanılacağı poliçede belirtilecektir. - Tazminatın ödeme süresine ilişkin olarak da düzenlemeye gidilmiş ve sigorta şirketinin talep ettiği belgelerin kendisine eksiksiz olarak verilmesi ve zararın eksper vasıtasıyla tespiti kararlaştırılmış ise eksper raporunun tesliminden itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel ve Özel Şartlar kapsamında gerekli incelemeleri tamamlamak ve ödemeye engel bir durumun bulunmaması halinde tazminat miktarının tespit edilip sigortalıya ödeneceği, tazminat ödeme borcunun her halde hasarın ihbarından itibaren 45 gün sonra muaccel olacağı hükme bağlanmıştır.

Full Kasko, genişletilmiş kaskodur. Genişletilmiş kasko, çarpma-çarpılma, yanma, çalınma ve çalınmaya teşebbüs gibi ana teminatları içerir. Bu teminatlara ek teminatlar da dahil ettirebilirsiniz. Ek teminatlar aracınızda farklı durumlarda meydana gelebilecek hasarlara karşı maddi güvence sağlar. Ek teminatlar arasında; doğal afetler, toplumsal hareketler ve terör olayları sonucunda meydana gelen hasarların teminatlarıdır.

Kaskoda muafiyet, hasarın belirli bir miktarının sigortalı tarafından karşılanması halidir. Yani; aracın sigorta bedelinin ya da hasarın belli bir yüzdesine kadar oluşan zararların sigortalı tarafından, üstünün ise sigortacı tarafından yüklenilmesidir.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan araç kasko değer listesine göre tespit edilmektedir. Buna ilave olarak; ses, iletişim ve görüntü cihazları ile taşıta sonradan ilave edilen radyo-teyp, telefon, televizyon, klima gibi cihazlar, aksesuar sigortası kapsamı içine dahil edilir. Bunlar için ayrıca sigorta bedeli belirtilmesi gerekir.

İnternet üzerinden 1 yıldan kısa süreli online poliçe düzenlenemez.

Kasko poliçesi yurt dışı teminatlı olarak satın alınırsa yurt dışında geçerli olacaktır.

Birden fazla sigorta şirketinden teklif alınabilir ancak sadece bir sigorta şirketinden poliçe onaylanabimektedir.

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre Kasko Sigortası kapsamı dışında kalan haller aşağıda belirtilmiştir:
• Meydana gelecek savaş, nükleer tehlikeler ve bu olaylardan dolayı güvenlik güçleri tarafından alınan önlemler neticesinde aracın uğradığı hasarlar
• Kamu otoritesince uygulanabilecek yaptırımlar neticesinde araca verilen zararlar (kamu otoritesince aracın çekilmesi hariç)
• Aracın sürücü belgesine sahip olmayan kişilerce kullanılması esnasında meydana gelen hasarlar
• Alkol, uyuşturucu ve benzeri maddelerin etkisi altındaki kişiler tarafından aracın kullanılması esnasında meydana gelen zararlar
• Sigortalı ya da sigortalının hareketlerinden sorumlu olduğu şahıslar veya birlikte yaşadığı şahısların bilerek veya isteyerek verdiği zararlar ile bu şahısların sigortalı aracı çalması veya kaçırması gibi sebeplerden biri neticesinde ortaya çıkan zararlar
• Periyodik olarak bakım ve onarımının yapılmaması sonucunda çürümeler, paslanma, eskime, yağsızlık, susuzluk ve donma sebebiyle araçta oluşabilecek zararlar
• Aracın kendi kuvveti ile hareket ederek girip çıkabileceği, belirli bir tarifeye bağlı, ruhsatı olan ve düzenli olarak sefer yapan gemi ve trenler haricindeki araçlarla nakli esnasında oluşabilecek kazalarda araca verilecek hasarlar

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre verilen teminatlar:
•Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması
•Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar
•Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar
•Aracın yanması
•Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün haklar iki yılda zaman aşımına uğrar.

Aracın kazaya karışması kasko primini etkiler, kaza sonucu sigorta şirketleri poliçe teminat ve limitlerine göre hasarsızlık indirimi ya da prim artırımı yapabilir.

Sigortalı aracın fabrika çıkışı orijinalinde bulunan aksesuarlar teminata otomatik olarak dahildir ancak sonradan araca monte edilen aksesuarlar poliçede sigortalı tarafından belirtilmediği müddetçe teminat kapsamında değildir.

Sigortalanan aracın fabrika çıkışı orijinalinde olmayan aksesuarlar poliçede belirtilmediği sürece teminata dahil değildir. Araca sonradan monte edilen aksesuarlar (radyo-teyp, kolon, çelik jant, özel lastik, telsiz, telefon ve diğer aksesuarlar) sigorta bedeli belirtilerek ve primi ödenerek teminata dahil edilebilir.

Dahil edilebilir. Yük taşımaya uygun araçlarda (kamyonet, kamyon, tanker) sigorta ettirilen taşıtta taşınan ve taşıt sahibine ait olan emtia, taşıtın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda zarar görmesi halinde poliçede yazılı değer üzerinden sigorta kapsamına alınmaktadır.

Deprem hasarında poliçede belirtilen oranlarda muafiyet uygulanmaktadır.

Sel hasarında poliçede belirtilen oranlarda %2 tenzili muafiyet uygulanmaktadır, bu muafiyet sigortalı talebine bağlı olarak kaldırılabilmektedir.

Sigortalı aracın anahtarının kaybolması sebebi ile aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması komple kilit kontak setinin değiştirilmesi masrafları, Poliçede belirtilen limitlerle teminat altında olacaktır.

Araç anahtarının; sigortalı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar ve sigortalı veya araç sürücüsü tarafından ikametgah/işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mahalde muhafazası sırasında bu mahalle kırmak, delmek, yıkmak, devirmek, zorlamak, zorlamak, araç-gereç kullanarak veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak veya aşmak sureti ile girilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Karayolları Trafik Kanununa ve Genel Hükümlere göre aracın işletenine düşen sorumluluk; trafik sigortası limitlerini aşıyor ise bunun üzerinde kalan kısım için paket poliçede belirlenen limitler dahilinde ilave teminat alınma imkanı bulunmaktadır.

Vefat ve kalıcı sakatlığa karşı araçta bulunan şoför ve yolcuları güvence altına alır. Bir kaza sonucunda araçta bulunanların vefat etmeleri halinde kanuni varislerine, kalıcı sakat kalmaları halinde ise kendilerine poliçede yazılı limitlerle tazminat ödenir.

Kasko poliçesinin süresi boyunca aracın el değiştirirse poliçe otomatik olarak geçerliliğini yitirecektir.

Kasko sigortasında; sigortalının vefatı durumunda tüm hak ve menfaatler ile borçlar, sigortalının kanuni varislerine devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Evet, sağlanabilir ancak hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için poliçenin kesintisiz devam etmesi şarttır. Yani araç satıldığı anda, yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gerekmektedir.

Kasko poliçelerinde şirketler arasında uygulanacak hasarsızlık indirimleri, Tramer kayıtlarından o araca ait çekilecek olan referans bilgilerine göre kontrol edilerek devam ettirilmektedir.

Kaza halinde kusurunuzun olmadığı resmi olarak belgelendirilmiş ise, sigorta şirketiniz hasar bedelini karşı tarafın sigortasından tazmin edeceği için sizin hasarsızlık indiriminiz etkilenmemiş olur.

Kasko poliçelerinde şirketler arasında uygulanacak hasarsızlık indirimleri, Tramer kayıtlarından o araca ait çekilecek olan referans bilgilerine göre kontrol edilerek otomatik olarak devam ettirilmektedir.

Mevcut araca ait kasko poliçesine, zeyilname ile yeni aracın bilgileri dahil edilebilir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir. Sigortalının eski poliçesindeki hasarsızlık indirimi, önceki şirkete ait poliçe bilgileri, Tramer belge no’su belirtilerek ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını teyit eden satış sözleşmesi/ruhsat temin edilerek, aynı indirim oranı yeni düzenlenecek kasko poliçesine de dahil edilir.

Kasko sigortalarında, sigorta şirketi değişikliklerinde hasarsızlık indirimleri TRAMER kayıtları sigorta şirketleri tarafından kontrol edilerek devam ettirilir. Ayrıca araç değişikliklerinde de hasarsızlık indirimleri devam ettirilir.

Hasarsız geçirdiğiniz bir kasko yılı içinde: İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 30 İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 40 Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 50 Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 60 oranlarında indirim alabilirsiniz.


• Hasar olduğu andan itibaren 5 gün içinde sigortacıyı haberdar etmek gerekmektedir.
• Gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak gerekmektedir.
• Sigortacının talebi üzerine, rücu hakkının kullanılmasına yararlı olacak olayın ve zararın nedeni ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacı ile paylaşmak gerekmektedir.
• Hasarın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi uygun süre içinde sigortacıya vermek gerekmektedir.
• Hasardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri hemen sigortacıya vermek gerekmektedir.
• Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek gerekmektedir. Hasarın meydana geldiği tarihte poliçenin tahsilâtının yapılmış olması gerekmektedir.

Sigortalılara tüm hasar dosyalarının sonuç ve aşamaları hakkındaki bilgileri sigorta şirketlerinin poliçe üzerinde yazan hasar numaralarından Müşteri İletişim Merkezi yetkilerinden veya Oyak Grup Sigorta Müşteri Hizmetlerinden öğrenebilirler.

Trafik

Trafik sigortası; karayolları trafik kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan sigorta herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın malına veya canına verilen hasarı -kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen karşılar.


•Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.
•Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır .
•Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder. Detaylı bilgi için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Genel Şartlarını inceleyebilirsiniz.

Araç ve Kaza Başına Maddi Hasar Teminatı: Bu teminat karşı tarafa verdiğiniz maddi zararları teminat altına almaktadır. Kusurlu olduğunuz bir kazada birden çok araç zarar gördüyse olay başı teminatı devreye girmektedir. Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri Teminatı: Bu teminat karşı tarafa verdiğiniz bedeni zararları teminat altına almaktadır. Burada araçtaki kişi sayısı esas alındığından araç tipine göre teminatlar değişmektedir. Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm Teminatı: Kaza sonucu bir kimsenin ölümüne yol açmanız halinde; ölenin defin masraflarıyla ölen kişinin geride kalanlarına manevi tazminat teminatı vermektedir. Sakatlanma teminatıysa, karşı tarafın kaza sonucu kısmen veya tamamen çalışamaz hale gelmesi sonucu meydana gelen zararları kapsamaktadır.

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin 12:00'da başlar ve öğleyin saat 12:00'da sona erer.

Kısa süreli trafik sigortası yaptırmak mümkün değildir.

Trafik poliçesinin teminat limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Bunlar tüm sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır. Limit arttırımı trafik poliçesine ek olarak satın alınan İhtiyari Mali Mesuliyet poliçesi veya kasko poliçesine eklenecek teminatla arttırılabilir.

Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Trafik sigortası Türkiye sınırları dahilinde geçerliği olduğundan teminatları geçersiz olacaktır.

Tedavi giderleri trafik sigortası kapsamında belirlenen limitler dahilinde karşılanmaktadır.

Trafik Sigortasında manevi tazminat talepleri teminat dışı kalan haller arasındadır. Ancak ihtiyari Mali Mesuliyet ek sözleşmesi ile teminat altına alınabilir.


• İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar
•İşleten tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri
• İşletenin eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler
• Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta veya römorklarda taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı işletene karşı ileri sürülecek talepler
• Manevi tazminat talepleri
• İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler
• İşletenin aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler
• Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla bırakılan aracın sebep olacağı zararlara ilişkin her türlü talepler
• Aracın, yetkili makamların izniyle tertip olunan yarışlara katılması veya yarışlara katılan araçlara eşlik etmesi ile gösteride kullanılması sonucunda meydana gelecek zararlar
• Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin talepleri
• Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar
• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri
•Dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluk Sigortası yaptırmış bir araca trafik sigortasında bir indirim uygulaması yapılabilmektedir.

Basamak No - Hasarsızlık İndirimi % -Prim Arttırımı % 7 20 6 15 5 10 4 - 3 - 20 2 - 40 1 – 60

Hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için poliçenin kesintisiz devam etmesi şarttır. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. Bunun için sigortalı, yeni aracı hemen satın almamışsa, satın alıncaya kadar geçen sürede poliçeyi dondurabilir. Sigorta bitim tarihinden önce herhangi bir tarihte, yine aynı cins araç alındığı bildirildiğinde, poliçe süresi, durdurulan süre kadar uzatılır ve hasarsızlık indirimi yeni araçta da devam ettirilir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir.

Trafik sigortasının satıştan dolayı iptal edilmesi durumunda iptal tarihinden itibaren poliçe bitiş tarihine kadar geçecek süre içerisindeki tahakkuk edecek olan prim tutarı kadar iade yapılmaktadır.

Satılan aracın trafik sigortası yeni alıcıya devredilememektedir.

Mülkiyet değişikliğinde, eski araç sahibinin mevcut trafik sigortası poliçesi yeni araç sahibini 15 gün süresince teminat altına almaktadır.

Tedavi giderlerinin dışında, bu şekilde bir kayıp da varsa, yine aynı teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla, trafik poliçesi tarafından ödenir.

Hasar

Hasar sonrası yapmanız gerekenleri aşağıda maddeler halinde sıraladık:
• 0850 577 00 57 Oyak Grup Sigorta Müşteri Hizmetlerini arayarak hasar ihbarında bulunun. (i) Yasa gereği hasar tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde hasar ihbarı yapmanız gerekmektedir.
• Hasar anında sizden sigortalı değilmişçesine zararı önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almanız beklenmektedir. Ancak zorunlu ve acil durumlar dışında hasar konusu yer veya mallarda bir değişiklik yapmayın, hasara ilişkin delil ve kanıtları koruyun.
• Hasar dosyanız oluşturulurken iletişim bilgilerinizi eksiksiz olarak bırakın.
• En kısa sürede sizden istenen hasar evraklarını size iletilen adrese ulaştırın.
• Hasar tespiti için size eksper yönlendirilmesi yapıldıysa, eksperin talimatlarına uyun.
• Hasara dair resmi makamlarca verilen her türlü evrağı ve hasarla bağlantılı yaptığınız tüm harcama ve masraflarınızı kanıtlamak için size verilen belgeleri (servis formu, fatura, fiş) mutlaka saklayın.
• Hasar dosya takibini kolayca yapabilmeniz için hasar dosya numarasını mutlaka not alın.
• Sigorta şirketinin sizden hasarla ilgili ek belge isteme hakkı vardır, bu gibi durumlarda tazminatınızın en kısa sürede ödenebilmesi için evrakları hızlıca sigorta şirketine ulaştırın.

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.

Bu bir ana teminat olmadığı için kasko poliçesinde bulunmayabilir, sigortalı tarafından istenir ise poliçe kapsamına eklenebilir. Anahtarların kaybı ile ilgili ek teminat poliçede yok ise hasar talebi karşılanmamaktadır.

Bu teminat, ana teminat olmadığı için kasko poliçesinde bulunmayabilir. Ancak sigortalı aracın kasko teminatına dahil olan bir kaza sonucu zarar görmesi halinde (çalınma hali hariç) makul tamir süresi içinde, taşıtın kullanım ve gelir kaybından doğan, özel araçlar için ulaşım giderleri, ticari araçlar için iş durması teminatları, belirlenen limitlerle sınırlı olarak ek prim ile teminat altına alınabilir.

Hayır. Kasko Sigorta poliçesi, sigortalının kendi aracında oluşan hasarı karşılamaktadır. Ancak karşı araçta/üçüncü şahıslarda oluşan zararların trafik sigortasını aşan kısmı için kasko poliçesinin ihtiyari mali mesuliyet teminatı limitler dahilinde üçüncü şahsa ödeme yapabilir.

Kasko sigortası sahibi, öncelikle hasarın gerçekleştiği tarihi öğrendikten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
• Sanki sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almalı ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimatlara da elinden geldiğince uymalıdır.
• Aracın çalınması halinde ise, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmalıdır.
• Rücu işlemlerinde kullanılacak bilgi ve belgeleri de, gecikmeden sigortacıya vermelidir.
• Zararın tahmini miktarı ve söz konusu zarara neden olan olay beyan şeklinde yazılı makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya bildirilmelidir.

Kasko sigorta poliçenin Prim Ödeme Klozunda “ Sigorta şirketinin sorumluluğu; sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmış ise tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksitinin ödenmesi ile başlar. Sigorta ettiren, taksitlerden herhangi birini vadesinde ödememiş ise temerrüde düşer. Temerrüt halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır ve aynı kanunun 107. maddesinin 3.bendi uyarınca; herhangi bir mehil ve ihtara gerek kalmaksızın sigorta poliçesi fesih edilmiş olur” Bu nedenle poliçe primleri, poliçede yazılı tarihlerde ödenmediyse, hasar tazminat talebi karşılanamaz.

1.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren Kasko Sigortası Genel Şartları’nda sigorta bedeli kısmında belli bir tutar yer almayacak olup, bu tarihten sonra yapılan kasko poliçelerinde: Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.” ibaresine yer verilecektir. Diğer taraftan rayiç değerde esas alınacak referansa veya rayiç değerin hesaplama yöntemine de poliçede yer verilecek, bu yönde bir belirleme bulunmaması ya da belirlemenin somut olmaması durumunda Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanacak liste esas alınacaktır.

Aracın çalınması durumunda kasko sigortasında çalınan aracın bulunması için ilgili makamlar araştırma yapar. Bu araştırma, 30 gün içinde sonuç vermediği durumda ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınır ve sonrasında sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeden sonra çalınan araç bulunursa bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya hemen bildirmekle yükümlüdür. Sigortalı ister aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alır, isterse aracını sigortacıya devreder.

Evet, çeken aracın trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsar. Ancak römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı olarak sigorta yapılması gerekmektedir.

Yalnız aşağıda görülen durumlarda, sigortalıya rücu edebilir:

Gerekli belgelerin eksiksiz olarak sigorta şirketine iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içerisinde ödenir.

Kazanın meydana geliş nedeni tamamen alkole bağlı ise bu fiil nedeniyle sigorta tazminatı ödemesi söz konusu değildir. Zarar gören üçüncü şahısların mağduriyetinin giderilmesi açısından sigorta şirketi üçüncü şahsa gerekli tazminat ödemesinde bulunur ancak daha sonrasında kazaya neden olan alkollü araç kullanan kişiden bu ödemeyi tahsil eder. Ayrıca Kaza tespit tutanağının 8/8 karşı tarafı suçlu bulması nedeniyle alkollü olmanız tazminat ödemesini etkilemez.

Güvence hesabı, trafik kazalarındaki olası yaralanmaları yahut ölümlere sebebiyet veren kişinin zorunlu trafik sigortası olmaması veya olay yerinden kaçması gibi durumlarda mağdur olan kişinin bedeni zararlarına temin eden bir sigorta uygulamadır. Bu nedenle güvence hesabı, motorlu araçlarda meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir. Güvence Hesabı’ndan ancak bedeni zararlar (malüliyet ve ölüm halinde doğan zararlar) talep edilebilmektedir.

Karayolları Trafik Kanunu 108.maddesi uyarınca; çalınmış veya gaspedilmiş araçların neden olduğu bedeni zararlar, Karayolları Trafik Kanunu 107 maddesi uyarınca işletenin sorumlu olmadığı durumlarda Güvence Hesabı’ndan talep edilebilmektedir.

Güvence Hesabı’nın sorumluluğu, kaza tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği teminat limitleri ile sınırlıdır. Bu teminat limiti her durumda ödenmemektedir, öncelikle hak sahiplerinin talep edebileceği tazminat miktarı, tarafların kusurları da dikkate alınarak alınarak tespit edilmektedir. Tespit edilen bu tazminat, teminat limitleri kapsamında kalmak kaydıyla ödenmektedir.

Hak sahiplerinin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ila on yıl içinde bizzat yazılı olarak veya taahütlü mektupla Güvence Hesabı’na başvurmaları gerekmektedir.

Güvence Hesabı trafik kazalarındaki olası yaralanmaları yahut ölümlere sebebiyet veren kişinin zorunlu trafik sigortası olmaması veya olay yerinden kaçması gibi durumlarda mağdur olan kişinin bedeni zararlarına temin eden bir sigorta hesabıdır.

Karayolları Trafik Kanunu ve Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 14/b maddesi uyarınca kazaya neden olan aracın işleten ve sürücüsü tarafından ileri sürülecek zararlar hesaptan karşılanmaz.

Ölüm Halinde Gerekli Belgeler:
•Kaza tespit tutanağının resmi onaylı bir örneği
• Mahkemeye yansımış olaylarda, mahkeme kararı
• İlgili mercilerden alınmış ölüm raporu
• Ölen kişinin mesleği ve gelir durumunu gösteren belge
• Aile nüfus kaydının aslı ve veraset ilamı Kaza ilgili diğer belgeler Sakatlık Halinde Gereken Belgeler:
• Kaza tespit tutanağının resmi onaylı bir örneği
• Hastane raporunun aslı veya resmi onaylı bir örneği
• Maluliyet oranını gösteren hastane raporunun aslı veya resmi onaylı bir örneği
• Mahkemeye yansımış olaylarda mahkeme kararı
• Kaza ilgili diğer belgeler

Tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulaması işleteni takip eder.

Araca sonradan takılan her türlü ses, görüntü ve iletişim cihazları ile tertibatının çalınması ya da herhangi bir hasarı nedeniyle tazminat ödenmesi durumunda ilgili teminat sona erer. Yeni alınan her türlü ses, görüntü ve iletişim cihazları ile tertibatı ek prim ödenmesi şartı ile hasar ikame zeyilnamesi düzenlenerek teminata tekrar dahil edilir

Yarışlara katılan araçların sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışında olup, yarış düzenleyenlerin sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur.

Zarar gören kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren iki yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre maksimum kaza tarihinden itibaren 10 yıl ile sınırlıdır, bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.


• Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı
• Araçları kaza yerinde hareket ettirmeden hasarı farklı açılardan gösteren fotoğraflar
• Kazaya karışanlar ile birlikte ruhsat ve sürücü belgesi fotokopileri


• Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya)
• Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (Ruhsat) ve sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi
• Aile nüfus kayıt örneği
•Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu
• Veraset ilamı
• Defin ruhsatı
• Ölen kişinin kazanç durumunu gösterir belge
• Kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu
•Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alınıp alınmadığına dair yazı

Sigortacı zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü kişilerle doğrudan doğruya temasa geçerek anlaşma hakkını haizdir. Sigortacının yazılı izni olmadıkça, sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz.

01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren genelgeyle Kaza Tespit Tutanağı'nın doldurulması için herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Dolayısıyla taraflar anlaşamazlarsa eskiden olduğu gibi trafik polisi çağırılmalıdır.

01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren maddi hasarlı kaza tespit tutanağına ilişkin genelgede, iki esas kural aranmaktadır;

Kazaya karışan tüm araçların sürücülerinin tutanağı imzalamaları gerekmektedir. Tutanakta eksik imza bulunması halinde, tutanak işleme alınmayıp geçersiz sayılır.


• Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa
• Sürücüde yaş küçüklüğü varsa
• Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa
• Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise
• Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse
• Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse
• Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise
• Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa

Hayır, hiçbir olumsuz sonuç doğurmaz. Aksine konuyu çözümlemek bakımından hızlandırıcı etkisi vardır.


• Karakol zaptı
• Jandarma tutanağı veya olayı detayları ile anlatan beyan
• Alkol raporu
• Ruhsat fotokopisi
• Ehliyet fotokopisi (aracı kullanan sürücüye ait),
• Araçtaki hasarı gösteren fotoğraflar
• Aracın yanması halinde itfaiye raporu


• Sigortalının beyanı
• Fotoğraf
• Kırılan camın detayları
• Eksper atanmamış ise fatura
• Ödemenin yapılacağı banka hesap bilgileri


• Karakoldan tutturulmuş polis zabtı
• Hasarınızın nasıl olduğunu anlatan detaylı bir beyan (zabıt yok ise)
• Ruhsat fotokopisi
• Fatura
• Ödemenin yapılacağı banka hesap bilgileri


• Poliçe aslı veya fotokopisi
• Karakoldan tutturulmuş polis zaptı
• Sigortalının ruhsat fotokopisi
• Fatura
•Hasarlı aracın fotoğrafları
• Ödemenin yapılacağı banka hesap bilgileri


• Poliçe aslı veya fotokopisi
• Karakol müracaat zaptı
•Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı
• Çalıntı ruhsat / çalıntı belgesi aslı ( rehin, haciz vs düşürülmüş olmalı)
• Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi’ nden Temiz kağıdı (ilişik kesme belgesi, borcu yoktur yazısı)
• Aracın asıl ve yedek anahtarları
• Aracın üzerinde rehin varsa (Dain-i müretin) muvafakat yazısı
• Vekalet (Matbu şekli sigorta şirketi tarafından çalıntı bilgisi verilirken bildirilecektir).
• Araç trafik belgeleri (fatura,üretim belgesi)
• Vergi Dairesi’ nden ilişik kesme yazısı
• Şahıs araçlarında ruhsat sahibi kimlik fotokopisi
• Ödemenin yapılacağı banka hesap bilgileri
• Şirket araçlarında ise; Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, imza yetkilisi kimlik fotokopisi

Eksperler bağımsız kişiler olup, herhangi bir sigorta şirketine bağlı çalışmazlar. Sigorta şirketlerinden bağımsız, konusunda uzman ve bu uzmanlığını da yetkili makamlar tarafından verilen Sigorta Eksperliği Belgesi ile onaylatmış kişilerdir.

Maddi hasarlı trafik kazalarında sigortadan faydalanmak için hasarın doğru şekilde tespit edilmesi önemlidir. Hasar tespitinin ilk adımı kaza anında araçların konumunu ve hata oranını gösteren “Kaza tespit tutanağı”nın düzenlenmesidir. Sonrasında sigorta poliçeniz, ehliyetiniz, kazayı gösteren fotoğraflar ile birlikte sigortaya başvurmanızın ardından dosyanız açılmakta ve sigorta eksperi aracınızı görmek ve incelemek için aracınızın bulunduğu servise gelmektedir. Eksper tarafından tespit edilen hasar bedeli sonrasında onarım onayı verilen aracınızın tamir çalışmaları başlar.

Aracın hareketsiz kalmasına yol açan veya güvenli sürüşü engelleyen arıza durumunda en yakın yetkili veya anlaşmalı servise kasko sigortanız tarafından nakli sağlanır.

İkame araç teminatı kasko poliçenizde mevcut ise oluşan hasar sonucunda yapılacak ekspertizi müteakip, aracınızın trafiğe çıkmaya engel hasarlarında ve onarım süresi sigorta şirketinizce öngörülen asgari süreyi aştığında bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Verilecek hizmetin süresi sigorta şirketlerine göre değişebilmekte olup, aracınızın onarımda kalacağı süreye bakılmaksızın şirketinizin verdiği azami limitler içerisinde faydalanabilirsiniz.

Türkiye’nin dört bir tarafında, ücretsiz 7/24 çekici hizmetinden, ikamet ettiğiniz ilin dışında yapacağınız kazalarda kendinizin ve araç içerisinde bulunan kişilerin otel konaklama masrafları veya ikamet ettiğiniz ile olan ulaştırma masrafları, evinizin veya işyerinizin anahtarını kaybetmeniz durumunda çilingir hizmetinden, acil durumlarda ambulans hizmetinden, 7/24 tıbbı danışma hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Primin belirlenmesinde ve hasarın ödenmesinde aracın piyasa rayiç değeri baz alınacaktır. Bu nedenle sigorta şirketleri piyasa rayiç bedellerini nereden tespit ettiklerini, neyi referans aldıklarını mutlaka poliçe üzerinde belirtmelidir.

Herhangi bir nedenden dolayı rayiç bedel için referans alınan kurum belirtilmedi ise; hasar, Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınladığı rayiç bedel listesine göre ödenecektir.

Türkiye Sigorta Birliği, oto alım-satımı yapılan internet siteleri, oto pazarları, oto galerileri, bayiler ya da bu konuyla ilgili kuruluşlar referans alınacaktır.

Hasar ödemeleri eksper raporu çıktıktan ve hasarınız sigorta şirketi tarafından değerlendirildikten sonra hasar ihbarında paylaştığınız hesap numarasına yapılmaktadır.

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortacı tazminatı öder. (İlgili makamın aracın bulunmadığına dair yazılı beyanı şarttır). Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

Mevzuata göre, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği noter satışı ile mümkündür. Noter satışı olmayan araç için işleten sıfatı değişmez. Her iki tarafın kendiaralarında yapmış olduğu el sözleşmesi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmaz.

Eğer alınan teminatlarda 'yeni değer' klozu yoksa eskime payı düşülür.

Sigorta şirketlerine talep olarak iletilebilir ancak sigorta şirketinin bu talebi kabul edip, etmeme hakkı vardır. Şirketin insiyatifine bağlı bir karardır.

Hayır, herhangi bir sorun yaşanmaz

Güvence Hesabı, ödediği tazminatın tahsili amacıyla Karayolları Trafik Kanunu'nun 108. ve Güvence Hesabı Yönetmeliği'nin 16.maddesi uyarınca zarar veren aracın işletenine, sürücüsüne,sigortacısına veya sigortacının iflas masasına rücu etmektedir.

Yeni kasko sistemi ile birlikte araç rayiç bedeli belirleme yöntemi de değişti. Daha önce araç bedeli için Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi dikkate alınıyor ve burada bulunan bedel poliçeye yazılıyordu. Artık sigorta şirketleri Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi yanında ikinci el araç satışı yapılan internet sitelerini de kullanarak araç rayiç değeri belirleyebilecek. Sigorta şirketleri, araç rayiç değer belirlemede birbirlerinden farklı referans kaynakları kullanabilecek. Şimdiye kadar açıklanan referans kaynakları şunlar: TSB Kasko Değer Listesi, Sahibinden.com, DOD, Arabam.com

Hasarsızlık indirimi uygulanacaktır. Hasarsızlık indirimi, poliçenin ilk yılında herhangi bir hasarı olmamış, dolayısıyla da sigorta şirketinden tazminat ödemesi almamış sigortalıların bir sonraki yıl poliçelerini yeniletirken faydalandıkları indirim hakkıdır. Hasarsız geçen yıllar arttıkça indirim oranı da artar. Sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterse de indirim oranları genellikle yüzde 30’dan başlar ve yüzde 65’e kadar yükselir. Böylece sigortalı, hasarsızlığı devam ettiği sürece her yıl biraz daha düşük prim ödeyerek sigortasını yaptırabilir.

Cam ve far hasarlarında ilk defada hasarsızlık indirimi bozulmamaktadır.

Kusurun 8/8 karşı tarafta olduğu kazalarda kaskoyu devreye sokmanız halinde hasarsızlık indirim hakkınız bozulmaz.

Kazaya kusurunuzla sebebiyet vermediğiniz için hasarınız ödenir.

Trafik Kanununa göre trafiğe çıkmanın yasaklandığı bir durumda kaza yapılmış ise sigorta şirketleri buna ilişkin tazminat taleplerini reddederler. Trafiğe çıkma yasağına ilişkin haller ise, mevzuata göre geçerli bir ehliyetin olmaması, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin kullanımı ve alkollü içki kullanımı nedeniyle güvenli sürme yeteneğinin kaybı olarak belirlenmektedir. Bu itibarla uyku ve yorgunluk hali alkole ve uyuşturucuya bağlı olmadığı sürece tazminatın ödenmesi gerekmektedir.

Alınan önlemler ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlerin gerektirdiği masraflar sigortacı tarafından ödenir. Ancak poliçede belli bir oranda hasar muafiyeti öngörülmüşse alınan önlemlerden doğan masraflar bu oran düşülerek ödenir.

Sağlık Sigortaları

Sağlık sigortasında sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınmaktadır. Bu yüzden talepte bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekir. Yanıltıcı beyanda bulunulması ya da buna neden olacak şekilde sessiz kalması sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir. Sigorta yaptıracak kişi tarafından sigorta şirketi ile karşılıklı mutabakata vardıktan sonra kabul edilen poliçenin ücreti ödenir. Poliçede muafiyet, indirim veya ek prim uygulaması var ise bunun sigorta yaptıracak kişi tarafından detaylı bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Poliçede sunulan teminatların kapsamının tam olarak öğrenilmesi böylece sigorta şirketinin ve sigortayı yaptıracak kişinin üzerlerine düşen yükümlülükleri öğrenmesi için poliçeyi ve eklerini okuması gerekmektedir.

Sigortalının sorumluluğu, poliçenin ilk taksidinin ödenmesinden itibaren başlar. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12. 00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer.

Sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi, ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastane tarafından doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür.

Sağlık sigortası başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kazalara ilişkin harcamalar, poliçe özel ve genel şartları ve istisnalarında tanımlandığı şekilde kapsam içinde olup, teminatlar dâhilinde karşılanmaktadır.

Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı teminat dışı kalan hallerdir.

Seyahat Sağlık

Seyahat sigortasında sigorta ettiren sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir; sigortalı ise sigortadan yararlanan, seyahat edecek olan, poliçede ismi olan kişi ya da kişilerdir.

Seyahat sigortasından genel olarak 18 - 65 yaşları arasındaki dileyen herkes yararlanabilir. Sigorta şirketi uyguladığı yaş sınırı üzerindeki kişileri de ekstra prim alarak güvence altına alabilir.

Poliçede belirtilmiş riskler gerçekleşmiş olsa bile hatalı beyan yüzünden hasar ödemesi gerçekleştirilmez.

Önceden var olan ya da kronik hastalıklar dışındaki bir nedenden dolayı hastalanması veya kaza geçirmesi durumunda oluşan hastane, ameliyat ve tedavi masrafları bu teminat kapsamında karşılanır.

Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolup, seyahat edilen ilgili yere ulaşıldığı andan itibaren 24 saat içinde bulunamaması halinde ilgili havayolu şirketinin kayıp raporu tutması şartı ile acil kişisel ihtiyaçlar karşılanır.

Zorunlu Deprem Sigortası

Deprem, deprem sonrası yangın, deprem sonucu infilak gibi deprem ve deprem sebebiyle meydana gelen hasarlar teminat altına alınır.

Sigortalı teminat altına alınan mülkün sahibi iken sigorta ettiren poliçeden doğan prim borcunu ödeyecek kişidir.

Tapu kaydında arsa vasfı ile kayıtlı bulunan mesken olarak inşa edilmiş binalar 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği zorunlu deprem sigortası kapsamına dahildir. Bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Bağımsız bölüm hesaplaması yapılırken emlak vergi beyannamesinde yer alan brüt m² esas alınır.

Bina mesken olarak inşa edilmiş ise kullanımın daha sonra değişmesi mesken statüsünü değiştirmez ve bağımsız bölümler zorunlu deprem sigortası kapsamında yer alır.

Bina ortak alanları Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir.

Zorunlu Deprem Sigortasında her bir hasar için %2 muafiyet uygulanır. Poliçe bedelinin %2’sini aşmayan zararlar sigortalı tarafından ödenmektedir. Oluşan zarar, muafiyet bedelini aştığı takdirde, sigorta şirketi muafiyet bedelini tazminattan düşerek ödemektdir.

Zorunlu deprem sigortası kapsamında olup, Sigortalının hem zorunlu deprem sigortası hem de kendi isteğiyle düzenlenmiş deprem teminatı içeren bir sigortası varsa hasar öncelikle zorunlu deprem sigortasından ödenir. Zorunlu deprem sigortasının belli bir tavan miktarı olduğundan, meydana gelen hasarın bu tavan miktarı geçmesi durumunda konut sigortasının teminatına başvurulur.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, (fabrika ve iş hanları gibi) 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile tarif edilen bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde 'mesken' olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortası kapsamına girmektedir.

Konut

Kiracı olarak oturduğunuz evde yangın, dahili su, hırsızlık vb. sebeplerle yalnızca sizin eşyalarınızda değil ev sahibine ait olan kapı, pencere veya evin başka bir bölümünde hasar meydana gelmişse ev sahibinin zararı sigorta tarafından karşılanabilir. Ancak bunun için poliçenizde “mal sahibine karşı sorumluluk” teminatı bulunması gereklidir.

Konut sigortası poliçenizde “deprem ve yanardağ püskürmesi” teminatı bulunuyorsa olası bir deprem veya yanardağ püskürmesi durumunda gerçekleşecek hasar, teminat limitleriniz kapsamında sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır.

Poliçede geçici ikametgah masrafları, poliçede yer alan risklerin gerçekleşmesi sonucu binanızın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle ikametgah değiştirmek zorunda kalırsanız yapacağınız masrafları poliçede yer alan limit ve sürelerle karşılar.

Poliçe misafir eşyası teminatı var ise sigortalı konutta bulunan misafirlere ait eşyalar poliçe üzerinde yazan limit ile teminat altındadır.

Kiracılar ve ev sahiplerinin ev eşyaları, nakit parası ve kıymetli eşya kapsamında değerlendirilen ziynet eşyaları, elektronik cihazları, antikaları, kıymetli halıları vb. kıymetleri, oluşabilecek hırsızlık hasarlarına karşı teminat altındadır. Binaya ait sabit kıymetler hırsızlık riskine karşı teminat altındadır.

Konut sigortasında sigorta ettiren ödemeyi yapan kişi yani, sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir. Sigortalı ise sigortadan yararlanan, tapuda ismi olan kişi ya da kişilerdir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabileceği gibi, farklı kişiler de olabilir. Sigortalı herhangi bir hasar durumunda giderleri teminat altına alınmış kişidir. Sigortalı, konut başkası tarafından sigortalansa bile tazminata hak kazanan kişidir.

Sigortalılar poliçelerini satın alırken verdikleri tüm bilgilerin doğru ve tam olmasına dikkat etmelidirler. Çünkü, sigortalılar poliçelerini satın alırken yanlış veya eksik bilgi verirlerse hasar anında sigorta şirketlerinden hasar tazminatlarını alamayabilir veya eksik alabilirler. Poliçe satın alma aşamasında verdiğiniz bilgiler doğrultusunda risk analiziniz yapılır ve bu analize göre sigorta priminiz hesaplanır. Bazı kişiler bilerek veya bilmeyerek eksik veya yanlış bilgi beyanlarında bulunabilir. Hasar anında böyle bir yanlışlığın olumsuz sonuçlarını yaşayarak farkına varmaktansa, poliçenizi satın alırken doğru bilgiler vermeli ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu kontrol etmelisiniz. Bazı kişiler düşük primli poliçe satın almak amacıyla hak etmediği indirimlerden yararlanmak için sigorta şirketlerine yanlış veya eksik bilgi beyanında bulunabilirler. Bununla ilgili bir örneği inceleyelim. Kasko sigortalarında sigorta şirketleri araçta mevcut olan alarmın hırsızlık riskini azaltması nedeniyle alarm indirimi uygulamaktadır. Aracında alarm olmadığı halde kasko poliçesi satın alan bir sigortalıyı ele alalım. Bu sigortalı, bir süre sonra aracının bir kazaya karışması nedeniyle sigorta şirketine hasar tazminat talebinde bulunur. Bu durumda, sigorta şirketi gerekli hasar prosedürlerine göre inceleme yapar. Bu incelemeler sonucunda alarmın olmadığı şeklindeki yanlış beyanı tespit eder ve hasar tazminatını öderken haksız olarak alınmış bu indirimleri ek belge ile geri alır. Ayrıca indirim oranı kadar hasar tazminatından kesinti yaparak sigortalıya hasarını eksik öder. Bu durumda, sigortalının maddi zararı aldığı indirimden daha fazladır. Siz de, hasar anında zor durumda kalmamak ve hasarınızın eksiksiz ödenmesi için poliçenizi satın alırken doğru bilgi vermeye özen göstermeli ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu tekrar kontrol etmelisiniz. Ayrıca poliçenizi satın aldığınız aracı kurumun profesyonel olmasına ve doğru yönlendirmesine de dikkat etmelisiniz. Çünkü sigorta hasar içindir, hasar anında zor durumda kalmamak için poliçenizi doğru yerden almalısınız.

Poliçe teminatları arasında yer alıyor ise tesisattan kaynaklı su hasarları, muslukların açık unutulması sonucu oluşabilecek su hasarları, teminat altındadır.

Bina ortak kullanım alanları poliçede belirtilmediyse ortak alanlar teminata dahil değildir. Ancak poliçede belirtilmeyen ve poliçe sahibini etkileyen hasar durumunda (örneğin çatıdan sigortalanan daireye akan su sonucu oluşacak hasar) tutarından sadece sigortalıya düşen tutar kadar ödeme yapılabilmektedir.

Poliçe teminatları arasında konutun dış kapı ve pencere camlar ile iç mekanda bulunan kapı, vitrin vb. dikey veya yatay camlar ve aynalar her türlü kazaen kırılmaya karşı teminat altındadır.

Poliçe yangın mali masuliyet teminatı yer alıyorsa komşuya verilen zararlar sigortalının sorumluluğu nispetinde karşılanmaktadır.

Sanat eserleri, antika eşya, kıymetli madenlerden mamul eşya, ziynet, kürk, antika ve kıymetli halılar gibi her tür eşyanız, sigorta bedeli poliçe üzerinde kıymetli eşya olarak belirtilip listelenmesi koşuluyla teminat altında olacaktır.

Ferdi Kaza

Ferdi Kaza Sigortası Türkiye sınırlarında veya Türkiye sınırları dışında da geçerlidir.

Deprem ferdi Kaza sigortası kapsamında değildir ancak ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilir.

Ferdi Kaza Sigorta bedeli, sigortalının yaş ve meslek gibi özellikleri göz önünde tutularak belli esaslar dahilinde belirlenir. Poliçe gereğince ödenecek tazminatın miktarı taraflar arasında uzlaşma sağlanarak tespit edilir.

Hayat Sigortaları

Hayat sigortası yaptırırken teklifnamede yer alan sorulara doğru cevap vermek, gerek sigorta ettirenin gerekse sigortalının kendisince bilinen ve sigortacının bilmesi gereken hususları sigortacıya bildirmesi önemli bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacı sözleşmeden cayabilir ya da ek prim almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı, prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehtar denilmektedir.

Sigorta ettiren, ölüm veya hayatta kalma ihtimallerine karşı kendisinin veya başkasının hayatını, sigorta ettirebilir. Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için, o kişinin hayatının devamında lehtarın menfaatinin bulunması şarttır. Menfaat şartının sözleşmenin yapılmasından sonra ortadan kalkması hâlinde sözleşme o andan itibaren geçersiz hâle gelir; ancak, sigorta ettirene erken ayrılma değeri ödenir.

Hayat grubu sigortalarında gider payı, aracı komisyonu (veya üretim masrafı) ile işletme masrafı kesintileri, tarifelerin özelliklerine göre şirketçe belirlenen oranlarda yapılabilir. Aynı zamanda, sözleşmede belirtilen süre dolmadan sigortadan ayrılma durumunda, erken ayrılma kesintisi uygulanabilmektedir.

Birikim priminin alındığı sigorta ürünleri hariç teknik faiz oranında getiri garantisi verilmesi zorunludur.

Sigorta ettiren, sigortacının kendisine cayma hakkını kullanabileceğini bildirmesinden itibaren onbeş gün içinde sözleşmeden cayabilir. Bilgilendirmenin yapıldığı sigortacı tarafından ispatlanır. Bilgilendirme yapılmamışsa cayma hakkı ilk primin ödenmesinden bir ay sonra sona erer. Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadan önce, kararlaştırılmış primin yarısını ödeyerek sözleşmeden cayabilir. Sözleşmeden kısmi cayma hâlinde, sigorta ettirenin ödemekle yükümlü olduğu prim, cayılan kısma ilişkin primin yarısıdır.

Hayat sigortalarında ödenen primler sayesinde vergi indirimi sağlanmakta ve ödenen primin gerçek maliyeti düşmektedir. Sigortanın Türkiye’de yerleşik ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması halinde sigortalının şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarında ödenen prim tutarının % 50’si; yalnızca ölüm, kaza, hastalık, sakatlık teminatı içeren hayat sigortalarında ise ödenen primin tamamı gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.Gelir vergisi matrahından indirilebilecek tutar:
• Ücretliler için, primin ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i;
• Yıllık beyanname vermekle mükellef olanlar için, beyan ettikleri gelirin %15’i,
• Asgari brüt ücretin yıllık tutarıile sınırlanmıştır.İşverenlerin çalışanları adına ödediği şahıs sigortası primleri, ticari kazançlarının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilmektedir.İşverenler tarafından çalışanları adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ve indirim konusu yapılacak şahıs sigortaları prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Yıllık hayat sigortası primleri yaşa göre belirlenmektedir. Sigorta şirketine göre meslek ve cinsiyetin de dikkate alındığı prim tabloları bulunmaktadır. Seçilen teminat tutarları da dikkate alınarak prim hesaplanır.

Birikimli hayat sigortalarından ödenen primlerden risk primi, gider payı ve aracı komisyonu(veya üretim masrafı) kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutar yatırıma yönlendirilmektedir. Bu yönlendirme, Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği kapsamında günlük kar payı esasına göre ve sigortalıları korumaya yönelik olarak Yönetmelikte belirlenen menkul kıymet kısıtlamalarına göre yapılmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1500’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre sigorta ettiren, en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, istediği zaman sözleşmeyi sona erdirerek sigortadan ayrılabilir. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre yaşama ihtimaline karşı yapılan sigortalarda, sigortacıdan ayrılma değerinin istenebilmesi için ise sigortalının sağlıklı olduğunu ispat etmesi gereklidir.Ancak Birikimli Hayat Sigortaları en az 10 yıllık süre için yapılan uzun dönemli sigortalardır. Erken ayrılma durumunda sigortada kalma süresine bağlı olarak birikim tutarı üzerinden kesinti yapılabilmektedir. İlk yıllarda üretim masraflarının yüksek olması nedeniyle de erken ayrılma halinde birikimli kar payı tutarı ödenen primlerden daha düşük kalabilmektedir.

Birikimli hayat sigorta poliçesinde tayin edilen sigortalının ve sigorta ettirenin değişikliği mümkündür.

Sigortacı, en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettirenin talebi üzerine ve talep anındaki genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun bir biçimde hesaplanan değer üzerinden sigortalıya ödünç para vermek zorundadır.Borcun faizleri, taraflarca kararlaştırılan vadelerde ödendiği sürece sözleşme yürürlükte kalır. Faizler vadelerinde ödenmeyecek olursa, sigortacı, sigorta ettirene bir ihbar mektubu göndererek borcunu işlemiş faiz ve masraflarıyla üç ay içinde ödemeye davet eder. Borç bu süre içinde ödenmez ise sigortacı re'sen iştira eder ve alacağını işlemiş faiz ve masraflarıyla birlikte tahsil eder. Kalan miktar sigorta ettirene iade olunur.

En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettiren daha sonra prim ödeme borcunu yerine getirmezse, sigortacı bu sebeple sözleşmeyi feshedemez ve prim isteyemez. Bu hâlde sigorta, prim ödenmesinden muaf sigortaya dönüşür. Prim ödenmesinden muaf sigortada, sigorta bedeli ödenen primle sözleşme uyarınca ödenmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir.

Sigorta ettiren, lehtarı değiştirme hakkından vazgeçtiğini sigorta poliçesine yazdırmakla beraber poliçeyi lehtara teslim ettiği takdirde o kişiyi değiştiremez. Ancak, tereddüt halinde sigorta ettirenin lehtarı değiştirme hakkının saklı tutulduğu kabul edilir.

Sorumluluk Sigortaları

Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların işlerini yaparken kendisine veya üçüncü şahıslara vereceği zararlar nedeniyle işverene düşen kanuni sorumluluğu teminat altına alan bir sigortadır.

Meslek hastalığı teminat dışında kalan haller içerisinde yer almaktadır, istenirse ek teminatla poliçeye dahil edilebilmektedir.

İşveren Sorumluluk sigortası isteğe bağlı bir sigortadır, zorunlu değildir.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk sigortası, sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdığı kişiler ile aile efradının, bir kaza sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına almaktadır.

Sigortalı gerçek kişiye bir hizmet veya vekalet ilişkisi ile bağlı olanlar, aile efradı (sigortalının eşi, evlat edindikleri, sigortalıyı evlat edinenler, sigortalı ile birlikte oturmaları halinde kardeşleri, damatları, gelinleri ve kendisi tarafından bakılan sair akrabaları, sigortalının eşinin usul ve füruu ile kardeşleri.) ile sigortalı tüzel kişinin sınırsız sorumlu ortakları ve yetkili kişileri üçüncü sahıs sayılmamaktadır.

Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerini belirli limitlere kadar teminat altına alan sigorta türüdür.

Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde taşıma kapasitesinin aşılması sebebiyle meydan gelen zarar ve ziyanlar teminat dışında kalmaktadır.

Likit petrol gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, doldurtturan, nakleden, doğrudan doğruya veya yetkili bayileri kanalıyla tüketiciye satan ve bu faaliyetlerinden dolayı ruhsat almak zorunda olan LPG şirketlerinin yaptırmak zorunda oldukları bir sigortadır.

Likit petrol gazı firmalarının kendi markaları altında doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlar bu sigortadan karşılanacaktır. Ancak kullanım haricinde satılmak üzere yetkili bayilerde bulunan tüplerin infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlar Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası'ndan karşılanacaktır.

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların yaptırmak zorunda olduğu bir sigortadır.

Hazine Müsteşarlığı bu sigorta ile ilgili limitlerin yer aldığı bir Tarife ve Talimat yayımlamaktadır.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası likit petrol gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını temin eder. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası ise yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını temin eder.

30 Ocak 2010 tarihli 27478 sayılı Resmi Gazetede 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış ve bu kanunun 8. maddesi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna eklenen ek madde 12 ile hekimler için zorunlu mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede 30 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe giren Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Tarife ve Talimatları yayımlanmıştır.

Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken;
a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararları,
b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek talepler,
c) Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerini kapsamaktadır.

5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış ve bu kanunun 8 inci maddesi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna eklenen ek madde 12 ile hekimler için zorunlu mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.

21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatına göre primler belirlenmektedir.

Mühendislik Sigortaları

Makina Kırılması Sigortalarında hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs teminat dışındadır.

Sigorta konusu kıymetlerde bir hasarın meydana gelmesi ve bu hasarın tam hasar şeklinde olması neticesinde sigorta teminatı son bulur. Kısmi hasar halinde ise sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.

Montaj Sigortaları Genel Şartlarında fesih şartları ile ilgili hükümler yer almaktadır. Öncelikle taraflar (sigorta ettiren, sigortalı ve sigortacı) söz konusu genel şartlar hükümlerine göre fesih haklarını kullanabilirler, bu hükümler Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü, Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Mülkiyet Değişikliği durumlarına göre farklı uygulamalar içermektedirler.

Elektronik Cihaz sigortasında yalnızca cihazların bozulması değil; yangın, hırsızlık, doğal afetler de (deprem hariç) teminat kapsamına dahildir. Sigorta konusu elektronik cihazlar için ayrıca ek yangın teminatı alınmasına gerek yoktur.

Garanti kapsamı yalnızca üretim hatalarını karşılar, kullanıcının vereceği hasarlar ile yangın, hırsızlık, doğal afetler v.b. hasarların tazmin edilebilmesi amacıyla elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz sigortası, makineler için Yangın ve Makine kırılması sigortasının yaptırılması gerekmektedir.

Bakım devresi teminatı, inşaatın tamamlanması veya geçici kabulün yapılması, yahut işverene teslim edilmesi veya işveren tarafından kullanılması ile başlayıp işveren tarafından kesin kabulün yapılması ile sona erer.Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar ile bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde müteahhidin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziya ve hasarlar temin edilmektedir. Yangın, doğal afetler gibi teminatlar ek bir poliçe ile alınabilmektedir.

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte emtia nakliyat (yük) sigortalarında bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu, nakliyat sigortalarını finansal bir zorunluluk haline getirmiştir.

Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. Dışalım ya da dışsatıma konu yükün sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının standart ve uluslar arası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin çalışması sırasında muhatap olabileceği yabancı üçüncü şahıslar (gemi, liman yetkilisi vb.) açısından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütün dünyada genel kabul ve kullanım alanı bulmuş olan Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) tarafından hazırlanmış yük ve tekne kloz takımları nakliyat sigorta poliçesine özel şart olarak eklenip kullanılmaktadır.

Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri dört bölümde toplayabiliriz.Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi
Sefer
Taşıma aracı
Teminatın kapsamı

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri beş bölümde özetleyebiliriz.Teknenin cinsi
Teknenin sigorta bedeli
Teknenin yaşı ve tonajı
Teminatın kapsamı
Teknenin sefer sahası ve faaliyet alanı

Yangın Sigortaları

Yangın sigortası ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat kapsamına alınır.

Yangın sigortasında ek sözleşme ile grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör, deprem ve yanardağ püskürmesi, kar ağırlığı, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına, dahili su, duman, taşıt çarpması, kara taşıtları, deniz taşıtları, hava taşıtları, kötü niyetli hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar da teminat kapsamına alınabilir.

Sanat veya antikacılık bakımından değeri olan; tablolar, resimler, kitaplar, gravürler, yazılar, heykeller, biblolar, koleksiyonlar, halılar ve benzerleri ile Modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, belgeler, ticari defterler; nakit, hisse senedi ve tahvil, kıymetli kağıtlar, her çeşit altın ve gümüş ve bunlardan mamul ziynet eşyası ve mücevherler ve sair kıymetli madenler ve mamulleri, kıymetli taş ve inciler ve benzerleri ancak sigorta bedelleri poliçede ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile ve ek sözleşme ile teminata alınabilir.

Sözleşme süresi içinde; menfaat sahibinin değişmesi halinde sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin sözleşmeden doğan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. Değişiklik halinde, sigorta ettiren/sigortalı ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası yeni hak sahibine geri verilir.Sigortalı şeylerin sahibinin değişmesi anında ödenmesi gerekli prim borçlarından, sigorta ettiren ile fesih hakkının kullanmayan yeni hak sahibi birlikte sorumludur.

Sigorta ettirenin ölümü halinde, sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlar yeni hak sahibine geçer.

Yangın sigortasında ve yangına ek olarak verilen deprem ve yanardağ püskürmesi dışındaki diğer ek teminatlarda (grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına, dahili su, duman, taşıt çarpması, kara taşıtları, deniz taşıtları, hava taşıtları, kötü niyetli hareketler) prim tutarı sigorta şirketlerince serbestçe belirlenmektedir. Yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde ise İhtiyari Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatına İlişkin Tarife Ve Talimat hükümleri uygulanır.

Sigorta ettiren/Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
1- Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak
2- Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak.
3- Sigortacı veya yetkili kıldığı kimselerin, makul amaçlarla ve uygun şekillerde hasara uğrayan bina ve yerlere girmesine, bunları teslim almasına, el koymasına, muhafaza altına almasına ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek
4- Zorunlu haller dışında, hasar konusu yer veya şeylerde bir değişiklik yapmamak
5- Sigortacının isteği üzerine, rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek.
6- Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya vermek.
7- Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı yer veya şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek.
8- Sigortalı yer veya şeyler üzerine başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.

Sigortacı hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren 1 ay içerisinde gerekli incelemelerini tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit edip sigortalıya bildirmek zorundadır.

Sigorta tazminatının hesabında 3 yöntem vardır:
Poliçede sigorta tazminatının hesabına ilişkin bir hüküm bulunmuyorsa, sigortalı şeylerin rizikonun gerçekleşmesi anındaki tazmin kıymeti (rayiç bedel) esas tutulur. Ancak sigorta ettiren ve sigortacı poliçenin ikame bedeli (yeni değer) üzerinden tanzim edilmesi hususunda anlaşabilir. Bu durumda poliçenin ikame bedeli (yeni değer) üzerinden tanzim edildiği poliçede açıkça belirtilir.Rayiç bedel esasına göre tanzim edilen poliçelerde; teminat kapsamına dâhil edilmiş olan kıymetlerin tazminat ödemelerinde eskime, aşınma, yıpranma (kullanma payı) ve başka sebeplerden ileri gelen kıymet eksilmeleri düşülür ve varsa yenilerinin belirgin randıman ve nitelik farkları da ödenecek tazminattan indirilir.Yeni değer (nakliye, montaj, gümrük, vergi, resim, harç masrafları dâhil olmak üzere yenisinin ikame bedeli) esasına göre tanzim edilen poliçelerde, teminat kapsamına dahil edilmiş olan kıymetlerin tazminat ödemelerinde;
- Poliçede eskime, aşınma, yıpranma (kullanma) payı için belirtilmiş olan azami oranın veya yaşın aşılmaması kaydıyla, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte sigorta konusu kıymetin yeniden yapım veya alım maliyetine göre bulunan ikame bedeli esas alınır. Ancak sigortacının eksik sigorta, sovtaj ve belirgin teknoloji farkından kaynaklanan tenzilat hakları saklıdır.
- Eskime, aşınma ve yıpranma (kullanma) payı için poliçede belirtilmiş olan azami oranının veya yaşın aşılmış olması halinde, tazmin kıymetinde rayiç bedel esası dikkate alınır.
Üçüncü bir yöntem ise mutabakatlı değer esasıdır. Sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında veya sigorta süresi içinde; sigorta konusu bina, sabit tesisat, makineler, demirbaşlar veya ev eşyasının değeri sigorta ettiren ve sigortacının oybirliği ile seçtikleri bilirkişiler tarafından saptanır ve taraflarca kabul olunursa, rizikonun gerçekleşmesi durumunda tazminatın hesabında bu değere taraflarca itiraz olunamaz.
Mutabakatlı değer esasıyla yapılacak sözleşmeler için saptanacak değer listesi en çok bir yıllık sigorta süresi için geçerlidir.
Bilirkişi masrafı, sözleşmeyi mutabakatlı değer esasıyla isteyen tarafa aittir.
Ticari emtia üzerine mutabakatlı değer esasıyla sözleşme yapılamaz.

Genel

Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

Sigortacılık Kanunu'nun 14. maddesinde Güvence Hesabı'ndan hangi durumlarda tazminat talep edilebileceği belirtilmiştir. Bu durumlar kısaca aşağıdaki gibi belirlenmiştir;
•Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için
•Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için
•Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için
•Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için
•Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için


•Manevi zararlar
•Bedensel zararlar dışında kalan her türlü maddi zararlar (hesabın yükümlü olduğu iflas etmiş veya ruhsatları iptal edilmiş sigorta şirketleri hariç)
•Kazaya neden olan aracın işletenin veya sürücüsünün zararları
•Motorlu aracı çalan veya gasp edenlerle, bunlara yardımcı olanların ve bu durumu bilerek araca binen sürücü veya yolcu zararları
•Motorlu araçların yarış için bulunması gereken sigortayı yaptırmaksızın yarışa katılması durumunda kişilere verdiği bedeni zararlar
•İşletenin eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği zararlar
•İşleten tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri
•Motorlu bisikletin sebep olduğu kazalardan doğan zararlar
•Motorla araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan kimselere motorlu aracın bırakılması sırasında kişilere gelen zararlar
•Hastalık ve ferdi kaza sigortası yapan sigorta şirketlerinin rücu talepleri

Sigortalının sorumluluğu, poliçenin ilk taksitinin ödenmesinden itibaren başlar. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12: 00 ‘da başlar ve öğleyin saat 12:00’ da sona erer.

Kasko, isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Aracın yanması, çalınması gibi standart teminatlar dışında sigortalının talebi doğrultusunda ek teminatlar ile sigorta kapsamı genişletilebilir. Trafik Sigortası ise zorunlu bir sigorta türüdür. Kasko sigortası, mal sigortalarının türlerinden biridir. Trafik Sigortası ise sorumluluk sigortası türündedir. Araç kasko sigortası karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Trafik Sigortası ise sigortalının kendisinin diğer mal varlıklarına ya da kişilere verilecek zararları temin eder. Kasko Sigortası isteğe bağlı iptal edilebilirken,trafik sigortası isteğe bağlı iptal edilemez. İptali için, iptal edilme koşulların sağlanması gerekir. Kasko sigortası teminatları sigortalı tarafından belirlenebilirken trafik sigortası limitleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenmektedir. Trafik sigortası bulunmayan araçlara karayolları kanunları gereği cezai işlem uygulanırken, kasko sigortası bulunmayan araçlar için aynı durum söz konusu değildir.

Trafik sigortalarında tüm araç tiplerine, kaskoda ise araç tipi otomobil, minibüs ve kamyonet, motorsiklet van olan araçlar sigortalanabilmektedir.

Poliçenin teminatı yer ya da kişi kullanımına bağlı verilebilmektedir.

Aracın plakasının kayıtlı olduğu il primi ildeki araç yoğunluğuna bağlı olarak etkilemektedir.


•Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar
•Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar
•Genel şartların A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar
•Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar
•Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar
•Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar
•Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar
•Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar
•Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar
•Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar
•Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar
•Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar
•Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar
•Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar
•Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar ek sözleşme ile dahil edilebilmektedir.

Araca sonradan taktırılan ses ve görüntü cihazları aksesuar olarak teminata ilave ettirilebilir.

Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye iner. Kasko poliçelerinde bu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

Primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir. Bir araç grubu fazla kazaya sebep oluyorsa, o grup araçların primleri daha yüksek tespit edilir.

Trafik sigortası sadece yurtiçinde geçerli olup bu poliçenin muadili olan ve yurtdışında 44 ülkede geçerli olan Yeşilkart Sigortası satın alınmalıdır. Poliçelerde aksi belirtilmedikçe yurtiçinde geçerli olacaktır.

Tescil tarihinden itibaren 30 güne kadar herhangi bir zamlı prim alınmaz. Geçen her 30 gün için % 5 zamlı prim uygulanır. Gecikme zammı % 50 ile sınırlıdır.

Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

Satılan aracın poliçesi iptal edildiğinde prim iadesi gün esası üzerinden alınmaktadır.

Sigortalanacak araç birden fazla kişiye ait ise poliçede sigortalı kısmına sadece 1 pay sahibinin ismi yazılır diğer hak sahipleri payları oranında poliçeye ek sigortalı olarak ekletilir.

Eski poliçesini iptal ettirip, veraset ilanına göre yeniden poliçe kestirmeniz gerekmektedir. Poliçedeki hasarsızlık indirim hakkı varisler üzerine geçmemektedir.

Poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir kasko hasarı nedeniyle aracın tam ziya sayılması durumunda ödenecek tazminat miktarı; 1 yıl süre ile aracın marka, model, tip, aksesuar gibi özellikleri aynı olan yenisinin, piyasada ilan edilmiş olan anahtar teslim satış fiyatı olacaktır.

Poliçenin kaybolması durumunda sigorta şirketine ya da aracı kuruma bilgi verilerek yeni poliçe basımı yapılması yeterlidir.

Kaza Tespit Tutanağı, trafikte en az iki aracın yalnız maddi hasarlı bir kazaya karışmaları sonucu, tarafların anlaşarak sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır.

Trafik poliçesini düzenleyen şirketten, sigorta sitesi web sitesinden veya buradan ulaşabilirsiniz.

Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi el değiştirmez. Poliçe iptal edilerek işlememiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı yeni satın alan kişi, isteği halinde yeniden sigorta yaptırabilir.

Poliçe ve tecditler üzerinde herhangi bir değişiklik, ilave, iptal gibi durumlar olduğunda düzenlenen belgelere zeyilname denir, yapılan işleme de zeyil denir. Bu belgeler bazen primli, bazen de primsiz olabilir.

Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, sigortasi bu masrafları da kapsar.

Sattığınız araç yerine aynı kullanım tarzına sahip yeni araç aldığınız takdirde hasarsızlık indiriminiz yeni aracınızda da devam eder. İndirimden yararlanabilmek için poliçenin gününde yani kesintisiz devam ettirilmesi gerekir. Eğer aracınız sattıktan sonra yeni aracınızı hemen almayacaksanız, poliçede kazanılmış haklarınızı primlerinizi ödemeye devam etmeniz şartıyla poliçe vadesi sonuna kadar dondurabilir, yeni araç aldığınızda haklarınızı kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.

4. basamaktan sigortalanır.

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve 1482 nci madde hükmü saklı kalmak üzere, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her hâlde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Diğer kanunlardaki hükümler saklıdır.

Sigortacının sorumluluğunun başlayabilmesi için primin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksitin ödenmiş olması zorunludur. Sigorta priminin sigortacıya veya prim tahsiline yetkili temsilcisine ödenmesi gerekir. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Müddet” başlıklı 1282.maddesinde; “Aksi kararlaştırılmış olmadıkça sigortacı, primin ödendiği tarihten itibaren gerçekleşen rizikolardan mesuldür. Sigortanın devam müddeti mukavelede yazılı değilse tarafların müşterek maksadı ile mahalli teamül ve sair haller göz önünde tutularak mahkemece tayin olunur” hükmü yer almaktadır.

İflas eden sigorta şirketlerle ilgili olarak Güvence Hesabı’na, bütün branşlarda ruhsatları iptal edilmiş sigorta şirketleri ile ilgili olarak bu sigorta şirketine yazılı olarak başvurmak gerekmektedir. İkinci durumda ilgili şirket tarafından hasar dosyası tanzim edilerek Güvence Hesabı’na gönderilmektedir.

Sigorta şirketleri kasko hasarlarında sigortalılara daha iyi hizmet verebilmek için, araçların tamirini en uygun koşullarda yapabilecek yetkili servislerle anlaşabilirler. Bu servisler aracılığı ile sigortalı, hasar sırasında herhangi bir ödeme yapmaz, aracındaki hasar yetkili servislerce giderilir.

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda eğer sigorta şirketi tahkim sistemine üye ise Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurabilirsiniz.

5684 sayılı kanunun 30. maddesi çerçevesinde oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta şirketleri arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkları bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesini sağlamaktadır. Komisyon, kendisine yapılan başvurulara neden olan uyuşmazlıklarda başvuru sahiplerine mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha kolay sonuç almaları imkanını tanıyan yeni ve pratik bir alternatif oluşturmaktadır. Bu çerçevede Komisyona intikal eden uyuşmazlıkların çözümü tarafların aksine bir anlaşması olmadığı takdirde kanunda belirtilen sürede bağımsız hakemlerce gerçekleştirilmektedir. Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için uyuşmazlık yaşadığınız sigorta şirketinin sigorta tahkim sistemine üye olması ve uyuşmazlık konusu rizikonun üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Komisyona yaptığınız başvurunun bağımsız sigorta hakemleri tarafından incelenmesinin ardından verilecek karar, Komisyon tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 532. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere yetkili mahkemeye iletilecektir. Komisyona yapılan başvurularda 40.000 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklara ilişkin verilen kararlar (taraflar aralarında yapılacakları yazılı bir sözleşme ile bu miktarı artırabilir) kesindir. Bu miktarın üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar içinse taraflar temyiz yoluna gidebilir. Ancak her halükarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 533. madde hükümleri saklıdır.

Anlaşmazlıkları, mahkemeden daha kısa sürede ve hızlı sonuçlandırılır.

Sigorta Tahkim Komisyonuna ulaşan uyuşmazlıkların çözümü; tarafllar aksine bir anlaşmaya varmadığı sürece, kanunca belirtilen süre içerisinde, bağımsız hakemler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Uyuşmazlığa düşen taraflar arasında, açık ve yazılı şekilde yapılması gereken sözleşme ile daha yüksek bir tutar belirlenmemişse, hakemin verdiği kırk bin Türk Lirasına kadar olan kararlar her iki taraf için kesindir. Kırk bin Türk Lirasının üzerindeki kararlar için temyize gidilebilir. Ancak tahkim süresinin sona ermesinden sonra karar verilmiş olması, talep edilmemiş birşey hakkında karar verilmiş olması, hakemlerin yetkileri dahilinde olmayan konularda karar vermesi ve hakemlerin, tarafların iddiaları hakkında karar vermemesi durumlarında her halukarda temyiz yolu açıktır.

Sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler, üye sigorta kuruluşlarıyla yaşadıkları sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için Komisyona başvurabilir. Bu kapsamda, sigorta sözleşmesinden doğan bir uyuşmazlığa istinaden üye sigorta kuruluşuna başvurmuş, ancak talebi karşılanmamış olan sigortalı, sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesi ile menfaattar olarak belirlenmiş gerçek ve tüzel kişilerin Komisyona başvuru yapmaları mümkündür. Ancak başvurunuzun Komisyon tarafından ele alınabilmesi için uyuşmazlığın mahkemeye, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde tahkime intikal etmiş olmaması gerekmektedir.

Komisyona üye bir sigorta kuruluşu ile aranızdaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık için başvuruda bulunmanız mümkündür. Ancak Komisyona başvuruda bulunmadan önce mutlaka talebinize ilişkin olarak ilgili sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvurmuş olmanız gerekmektedir.

Komisyona başvurmadan önce, mutlaka ilgili sigorta kuruluşuna talebinizle ilgili olarak yazılı bir başvuru yapmış olmanız gereklidir. Buna karşı, sigorta kuruluşu, kendisine yaptığınız başvuruyla ilgili olarak size nihai yanıtını içeren bir yazı göndermiş, ancak talebiniz karşılanmamışsa veya 15 iş günü geçmesine rağmen nihai yanıtını size ulaştırmamışsa, talebinizle ilgili olarak Komisyona başvuruda bulunabilirsiniz.

Komisyondan temin edilerek eksiksiz olarak doldurulmuş ıslak imzalı başvuru formu
• Başvuru formu ücretinin ödendiğine dair banka makbuzu örneği
•Sigorta kuruluşunun başvurunuzu kısmen ya da tamamen olumsız sonuçlandıran, şirket yetkililerince imzalanmış nihai cevap yazısı veya başvurunuzu yaptıktan sonra kuruluşun 15 iş günü sonunda yazılı cevap vermediğinin ispatına yönelik belge
• Kuruluştan aldığınız cevabın taleplerinizi neden karşılamadığının detaylarını içeren açıklamalarınız ile komisyona başvurunuzla ne talep ettiğinizi açık ve sonut olarak gösteren beyanınız
• Uyuşmazlık konusunda haklılığınız destekleyen diğer tüm belgelerin okunaklı birer sureti

Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuru süreci mümkün olduğunca kişilerin uzman yardımına ihtiyaç duymasını gerekli kılmayacak şekilde tasarlanmış olduğundan komisyona şahsen başvuru esastır. Ancak, kişilerin avukat tutma hakkı da saklıdır.

Muafiyet, Sigortalının hasarın bir kısmına katılmasıdır. Hasar halinde sigortalıya belli bir meblağın ödenmemesi anlamına gelen bu uygulamada, primler de muafiyetsiz sigortaya oranla daha düşük belirlenir. Belirlenen muafiyet rakamına kadar olan hasarların ödenmediği, yalnız geçen meblağın ödendiği muafiyete tenzili muafiyet; belirlenen muafiyet rakamına kadar olan hasarların ödenmediği, geçen hasarların ise kesintisiz ödendiği muafiyet türüne ise entegral muafiyet denir. Muafiyet, bir taraftan poliçe primlerinde indirim sağlarken diğer taraftan ise hasar durumda sigortalı da riskin bir kısmını üzerine almış olur. Müşterek Sigorta ise; Değerinin tamamı sigorta ettirilmiş bulunan bir mal üzerindeki menfaatin sonradan aynı kimse tarafından aynı rizikolara karşı sigorta ettirilemez, sigorta ettirilirse ancak aşağıdaki hallerde ve şartlarla geçerli sayılır;
• Sonraki ve önceki sigortacılar uygun görüp rıza gösterirlerse
• Sigorta ettiren kimse önceki sigortadan doğan haklarını ikinci sigortacıya devir ederse veya o haklardan feragat etmiş ise; bu takdirde devir veya feragatın ikinci sigorta poliçesine yazılması lazımdır, yazılmazsa ikinci sigorta sözleşmesi hükümsüz sayılır.
• Sonraki sigortacının ancak önceki sigortacının ödenmediği tazminattan dolayı mesuliyeti şart kılınmış ise; bu halde önceden yapılmış olan sigortanın ikinci sigorta poliçesine yazılması lazımdır, yazılmazsa ikinci sigorta sözleşmesi hükümsüz sayılır.


• Oyak Grup Sigorta müşterileri sigortacılıkla ilgili her türlü bilgiye istedikleri her zaman ulaşırlar.
• Oyak Grup Sigorta, sigortacılığın karmaşık olduğunu farkındadır ve müşterilerine en kolay sigorta almanın yollarını anlatır, onlar için doğru ürünü seçmelerine yardımcı olur.
• Hasar anında tek bir müşteri temsilcisi sizinle iletişim kurar, böylece bütün hasar sürecinizde takibinizi tek bir kişi yapar ve tekrar tekrar bilgi vermek zorunda kalmazsınız.
• Hasar tazminatınız 5 iş günü içerisinde ödenir, hasar anında sizi doğru yönlendirmek için hep yanınızdadır.
• En iyi fiyat garantisiyle; siz sigorta satın alırken en doğru sigortaya, en uygun fiyatla ulaşmanızı sağlar.

Sizin için en doğru teklife ulaşabileceğiniz karşılaştırmalı sigorta tekliflerimizi deneyin!

TEKLİF AL