Ana Sayfa »

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’nin (OYAK Grup Sigorta) değerli bir müşterisi olarak size, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere işbu bilgilendirmeyi yapmaktayız.

6698 Sayılı Kanun kapsamında, “Kişisel Veri”; OYAK Grup Sigorta - Müşteri ilişkisi çerçevesinde tarafınızca iletilen veya ilgili kamu ve özel kurumları kapsayacak şekilde üçüncü kişilerden edinilen bilgileriniz dâhil kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, müşteri sözleşme ve hesabınzda yer alan tüm bilgileri, iletmiş olduğunuz tüm bilgileri, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla OYAK Grup Sigorta bilgi teknolojisi ve iletişim sistemlerinde kullanılan yazılı, sözlü, sesli, görüntülü veya elektronik ortamda elde edilen ve/veya tutulan tüm bilgileri ve Kanunen yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olan bilgileriniz, varsa hukuki işlemler, Şirketimizde mevcut olan hak ve alacaklarınız ile ilgili olarak kamu kurumları veya yargı organları tarafından gönderilen bilgilerinizi de kapsayan özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil tüm bilgileri ifade eder.

OYAK Grup Sigorta, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Kişisel Verileriniz 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde müşteri ilişkisinden doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olarak ve sizlerle iletişim sağlanarak bilgi verilebilmesi, OYAK Grup Sigorta tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak, bu hizmetleri en üst standartlarda müşteri memnuniyetini gözeterek yerine getirmek, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile iştirakleri ve Ordu Yardımlaşma Kurumu Grup Şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanızı sağlamak amacıyla KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlarla işlenmekte, kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte, gerektiğinde güncellenmekte ve aktarılabilmektedir. OYAK Grup Sigorta, kişisel verilerinizi, kayıplara, değişimlere, bilgisayar ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz kullanımlara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara karşı korumak için makul teknik önlemleri almaktadır.

Bu bilgilendirme metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve yukarıda belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde; Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, Sigortacılık Kanunu’nda sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilere; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Sigorta Birliği, Sigorta Bilgi Merkezi, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile iştirakleri, Ordu Yardımlaşma Kurumu Grubu kuruluşları ile hukuken yetkili olan adli ve idari makamlarla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, banka ve bağımsız denetim şirketi gibi hukuken yetkilendirilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerle ve benzeri hizmetler aldığımız kişi ve kurumlarla paylaşılabilecektir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini veya şahsınız veya kimliğiniz ile eşleştirilemeyecek şekilde anonim hale getirilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır. Bu husustaki yazılı talepleriniz Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde yerine getirilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

OYAK GRUP SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.


Copyright © OYAK GRUP SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 2019. Tüm Hakları Saklıdır.